Rozhodnutí KHS III.

11.12.2020
Zde naleznete Rozhodnutí KHS o uzavření třídy Motýlků MŠ Zvoneček od 11. 12. 2020 do 18. 12. 2020.......

                                                                                   V  Ústí nad Labem  dne   11.12.2020

S- KHSUL 88173/020

Č.j. :KHSUL 88174/2020

Počet listů: 1

 

Účastník řízení:            MŠ Zvoneček, Školní 623/17, 40001 Ústí nad Labem, příspěvková                                      organizace, IČO: 44555261, datová schránka: c7kr7c4.

 

R O Z H O D N U T Í

 

V řízení podle § 67 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“) rozhodla Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem (dále jen „KHS“) jako správní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. l) zákona
č. 258/2000 Sb. a místně příslušný podle § 67 odst. 1 a § 82 odst. 1 a přílohy č. 2 zákona
č. 258/2000 Sb. takto:

 

právnické osobě: MŠ Zvoneček, Školní 623/17, 40001 Ústí nad Labem, příspěvková organizace, IČO: 44555261, 

(dále jen ,,účastník řízení“) se

nařizují

v době ode dne 11.12.2020 do dne 18.12.2020 v souladu s § 66 odst. 1 písm. a) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. tato protiepidemická opatření:

  1. uzavření třídy Motýlci v zařízení MŠ Zvoneček, Školní 623/17, 40001 Ústí nad Labem, příspěvková organizace, IČO: 44555261,

 

  1. k očistě používání jednorázových ručníků,

 

  1. provedení ohniskové dezinfekce za použití virucidních dezinfekční prostředků a to v prostorách třídy Motýlci a komunikačních prostor i zázemí školy, včetně jídelny, s důrazem na všechny kontaktní plochy (lavice, kliky, madla, zábradlí)

 

Odůvodnění:

Vzhledem ke skutečnosti, že v období od 08.12.2020 do dnešního dne došlo u účastníka řízení v místě MŠ Zvoneček, ve třídě Motýlci, Školní 623/17, 40001 Ústí nad Labem, příspěvková organizace, IČO: 44555261,  (dále jen „škola/školské zařízení“) k potvrzenému výskytu infekčního onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 (dále jen „COVID-19“)  nařizuje KHS karanténu ve třídě Motýlci ve výše uvedeném školském zařízení, neboť  v tomto místě vzniklo vysoké riziko přítomnosti možných zdrojů nákazy a dalších přenosů nákazy, tedy riziko ohrožení veřejného zdraví.

 

 

 

 

 

Riziko ohrožení veřejného zdraví je spatřováno zejména v tom, kdy původce onemocnění (virus) vylučuje nemocný člověk především sekrety horních cest dýchacích v podobě kapének. Inkubační

doba onemocnění je 1 – 10 dní. Vstupní branou infekce je dýchací trakt, nákaza se šíří přímým kontaktem s nemocným člověkem nebo výjimečně nepřímo předměty kontaminovanými sekrety nemocné osoby. Onemocnění může probíhat jako akutní, vysoce infekční virová nákaza začínající horečkou, kašlem nebo dušností s případným rozvojem zánětu plic. V některých případech může mít onemocnění lehký průběh s mírnými příznaky, nebo tyto příznaky zcela chybí a v tomto případě se jedná o asymptomatickou formu nákazy.

 

Bylo nařízeno testování všech pedagogů v kontaktu s pozitivně otestovanou osobou, které v předchozích 90 dnech neprodělali onemocnění Covid-19.

 

Ze shora uvedených důvodu bylo třeba v zájmu účinné ochrany proti šíření této nemoci nařídit orgánem ochrany veřejného zdraví v řízení podle § 67 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. protiepidemická opatření vycházející z § 66 odst. 1 písm. a) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb.

 

Doba uzavření tříd byla stanovena tak, aby pokryla inkubační dobu onemocnění a poskytla dostatek času k provedení dalších opatření.

 

Podle § 66 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. je právnická osoba povinna zajistit provedení ohniskové dezinfekce míst podezřelých z toho, že obsahují původce onemocnění. Účastník řízení proto musí zajistit provedení úklidu za použití virucidního dezinfekčního přípravku s důrazem na všechny kontaktní plochy, jako jsou madla, kliky, lavice, kohoutky apod. Pracovníci provádějící úklid musí být vybaveni vhodnými OOP (rouška, pracovní oděv, který odloží hned po skončení úklidu, rukavice) a musí mít možnost průběžně provádět dezinfekci rukou.

 

S ohledem na shora citovanou právní úpravu a všechny zjištěné skutečnosti KHS rozhodla tak, jak je uvedeno ve výroku.

 

Poučení o odvolání:

Podle § 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 správního řádu, se lze proti tomuto rozhodnutí odvolat do
15 dnů ode dne ústního vyhlášení rozhodnutí k Ministerstvu zdravotnictví České republiky v Praze podáním učiněným u Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem.

Podle § 67 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. nemá odvolání odkladný účinek.

 

 

 

 

      Bc. Jindřiška Pospíšilová

Vedoucí protiepidemického oddělení

            Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje

se sídlem v Ústí nad Labem

 

 

 

 

 

 

 

Otisk úředního razítka                                              dokument opatřen elektronickým podpisem

 

 

Rozdělovník:

  1. KHS – spis S-KHSUL 88173/2020
  2. Účastník řízení – IDDS  c7kr7c4 - doporučeně do vlastních rukou