Naše pravidla

 

Školní řád

Mateřské školy Zvoneček, Ústí nad Labem,

Školní 623/07, příspěvkové organizace

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

 

1.1

          Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí
v Mateřské škole Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 623/17, příspěvkové organizaci
a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pracovníky školy.

          Obsah školního řádu je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., (školským zákonem) v platném znění, vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a její novelizací, vyhláškou č. 43/2006 Sb., v platném znění, Listinou základních práv a svobod, a dalšími souvisejícími normami, např. zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 500/2004 Sb., v platném znění, aj.

Článek 2

Hlavní vzdělávací cíle

2.1

          Vytvářet dětem prostředí s dostatkem podnětů k získání samostatnosti, k vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k využívání informativních a komuni-kativních prostředků s důrazem na rozvoj řečových schopností, kom. dovedností a řečového projevu.

2.2

         Orientovat vzdělávání v MŠ Zvoneček tak, aby si děti osvojily základy klíčových kompetencí a získaly předpoklady pro celoživotní vzdělávání se schopností aktivně přistupovat k životu, ke zdraví a zdravému životnímu stylu i životnímu prostředí.

Článek 3

Přijímání dětí k docházce

3.1

          Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok stanoví ředitelka MŠ v souladu
s rozhodnutím zřizovatele a bude oznámeno na nástěnkách a webových stránkách školy. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud to dovoluje kapacita školy.

3.2

          Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka mateřské školy Zvoneček. Při rozhodování o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ se postupuje podle kritérií platných pro daný školní rok v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. v platném znění, v souladu se správním řádem a vnitřní směrnicí Zápis do MŠ. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání obdrží rodiče osobně nebo poštou, rodiče přijatých dětí budou informováni emailem, vyvěšením seznamem registračních čísel na webových stránkách školy a vstupních dveřích do školy a ředitelny školy.

3.3

           Pro nové děti se může stanovit zkušební pobyt na dobu tří měsíců. Při umístění do tříd je brán v úvahu zájem rodičů a především jsou zohledněny potřeby dětí.

3.4

          Rodiče předávají ředitelce školy vyplněnou dokumentaci o dítěti ve stanoveném termínu. Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Výjimku tvoří děti, které plní povinnou předškolní docházku.

Článek 4

Evidence dítěte

4.1

          Rodiče jsou povinni nahlásit změny v kontaktních údajích v mateřské škole do 5 dnů od jejich vzniku. Jedná se zejména o telefonní čísla a místa trvalého pobytu.

4.2

          Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svo-bodném přístupu k informacím ve znění pozdějších úprav

Článek 5

Provoz mateřské školy

5.1

           Provoz mateřské školy 6.00 hodin - 16.30 hodin. S ohledem na citový vývoj dítěte
a jeho psychickou rovnováhu prosíme rodiče, aby děti nenechávali v mateřské škole zbytečně dlouho. I když se naše mateřská škola snaží vytvářet dětem co nejlepší podmínky, hlavní těžiště výchovy zůstává v rodině.

5.2

          V případě opakovaného vyzvedávání dítěte z MŠ po ukončení provozní doby, bude tato skutečnost oznámena oddělení péče o dítě. Rodičům může být stanovena úhrada nákladů za péči o dítě po skončení provozní doby MŠ. V případě, že nedojde k nápravě, bude tato skutečnost považována za porušení školního řádu a dle platných předpisů může dojít i k ukončení docházky dítěte do školy . V případě dítěte, které si rodiče nevyzvednou včas a není možné rodiče kontaktovat, bude učitelka kontaktovat Městskou policii nebo Polici ČR a bude dále jednat po poradě s ředitelkou školy.

5.3

          Rodiče omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 8:00 hod. osobně, telefonicky vedoucí jídelny nebo emailem na jidelna@mszvonecek.cz . Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne, osobně, telefonicky vedoucí jídelny, nebo emailem na jidelna@mszvonecek.cz.

5.4

          Veškeré informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách v šatnách dětí, pravidelně po třech měsících školním časopisem, vždy aktuálně na webových stránkách školy www.mszvonecek.cz a elektronickou komunikací. Doporučujeme rodičům pravidelně sledovat stránky školy a elektronickou poštu.

Článek 6

Uzavření mateřské školy

6.1

          Omezení nebo přerušení provozu MŠ v měsíci červenci a srpnu stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem a výsledek dohody oznámí zákonným zástupcům dítěte nejméně dva měsíce předem.

6.2

          Mateřská škola je zpravidla uzavřena po dohodě se zřizovatelem v období vánočních prázdnin. V souladu s platnou legislativou nezajišťuje mateřská škola náhradní docházku dětí po dobu uzavření mateřské školy.

Článek 7

Zacházení s majetkem školy

7.1

          Děti jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy. V případě poškozování bude tato záležitost projednána s rodiči (zákonnými zástupci dítěte) a požado-vána oprava, náhrada škody v co nejkratším termínu.
                                                         

Článek 8

Péče o zdraví a bezpečnost dětí

8.1

          Podle § 5, odst. 1 vyhlášky č. 14/2004 Sb. o předškolním vzdělávání, vykonává právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od zákonného zástupce dítěte nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy pedagogický pracovník předá dítě zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Proto žádáme rodiče, aby neposílali děti do mateřské školy samotné, ale osobně je učitelce předali. Osobní kontakt rodiče a učitelky (popř. osoby uvedené v dokumentu „Pověření), je nutný i při odchodu dítěte z MŠ. Při odchodu dítěte se zákonným zástupcem musí dítě neprodleně opustit areál MŠ, pokud se zdržují na zahradě školy, může rodič
s dítětem použít zahradní vybavení pouze za přítomnosti pedagogického pracovníka. V případě rozvedených rodičů a upraveného styku rodičů s dítětem je potřeba doložit pravomocné rozhodnutí soudu. Dítě nelze předat osobě, která je viditelně pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek.

8.2

            V souladu s § 5 odst. 1 a vyhlášky MŠMT  ČR č.14/2004 Sb. o předškolním vzdělávání jsou pedagogické pracovnice pověřeny předat dítě jen zákonným zástupcům
a osobám jmenovaným v dokumentu „Pověření“, který vyplní zákonní zástupci dítěte. Bez tohoto pověření nesmí učitelky předat dítě jiné osobě, než zákonným zástupcům.

8.3

          Do mateřské školy jsou přijímány děti zdravé. Rodiče jsou povinni vždy při předávání dítěte učitelce oznámit jakékoliv změny ve zdravotním stavu dítěte či jeho chování. Učitelky nesmí v MŠ podávat dětem léky přinesené rodiči z domova. Toto platí i pro vitamíny
a vitamínové přípravky. Onemocní-li dítě v průběhu dne v mateřské škole, učitelka oznámí tuto skutečnost rodičům a ti jsou povinni v co nejkratší možné době si dítě vyzvednout, aby se nemoc nešířila mezi ostatní děti. Stane-li se úraz v mateřské škole, škola je povinna zajistit podle závažnosti zranění ošetření dítěte a neprodleně oznámit úraz rodičům. Při vážném úrazu je volána rychlá záchranná pomoc. Tyto zásady platí také při ozdravných pobytech, pořádaných mateřskou školou.

8.4

          Rodiče odpovídají za vhodnost a bezpečnost oblečení a obuvi dětí v mateřské škole i při

pobytu venku. (pro pobyt v MŠ doporučujeme bačkory, ne pantofle, oblečení pohodlné, náhradní oblečení včetně spodního prádla, další po dohodě s učitelkami na třídě).             

8.5

          Mateřská škola nezodpovídá za cenné věci, které si děti přinesou. Doporučujeme, aby děti do MŠ nenosily zlaté řetízky, náušnice či jiné šperky, protože při hře dětí může dojít k poškození či ztrátě. MŠ nezodpovídá ani za předměty a hračky, které si děti donesou z domova ke hraní. O přinesených věcech z domova musí rodič vždy informovat učitelku.

      8.6

         Při mimoškolních aktivitách má vždy odpovědnost MŠ, pokud není uvedeno, že dohled mají zákonní zástupci. Ředitelka školy může ve výjimečných případech opakovaného nezvladatelného chování dítěte toto dítě vyloučit z aktivity, konané mimo prostor mateřské školy (výlety, ozdravné pobyty). Důvodem je zajištění bezpečnosti nejen samotného dítěte, ale zejména ostatních dětí.

8.7

       Je-li dítě přítomno v MŠ, vždy se stravuje. V žádném případě nelze přinášet vlastní jídlo z domova do MŠ. Výjimku tvoří děti, které mají lékařem stanovenou zdravotní indikaci k dietnímu způsobu stravování. V takovém případě zákonný zástupce uzavře na základě lékařské zprávy dohodu s MŠ Zvoneček dle Čl. 2. 11 Provozního řádu školní jídelny.

8.8

          Při oslavách narozenin a jiných významných dnech v životě dětí je zakázáno nosit do mateřské školy zejména dorty a zákusky, které podléhají zkáze. Mateřská škola usiluje
o výchovu ke zdravému životnímu stylu, z toho důvodu nepřijímá dary v podobě bonbónů, čokolád či lízátek.

8.9

          Do objektu školy je přísný zákaz vodit psy. Psy je rovněž zakázáno uvazovat u plotu areálu školy a to i z vnější strany plotu.

8.10

          Podle § 31 odst. 1, písm. a) zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, v platném znění, je rodič povinen pečovat o zdraví nezletilého dítěte. Je tedy i povinen sledovat výskyt vší a při zaznamenaném výskytu vší je rovněž povinen zajistit neodkladně léčbu – odvšivení  dítěte. K odvšivování může použít pouze k tomu účelu určené přípravky či prostředky a musí dodržet jejich návod k použití. Z důvodu ochrany zdraví dětí v kolektivu škola nemůže zařazovat zavšivené děti do dětského kolektivu. Ovšem diagnostikovat a léčit tuto „nemoc“ mohou pouze rodiče popř. lékaři, nikoli učitelky. Je nutné při každém zaznamenaném výskytu živých vší u svého dítěte vždy informovat školku, aby mohli být o výskytu vší v kolektivu informováni rodiče ostatních dětí (anonymně). Jinak zde hrozí riziko opětovného přenosu vší na jejich již odvšivené dítě. Jelikož se jedná o infekční nemoc není možné dítě s výskytem dospělých živých vší posílat do dětského kolektivu. Spoléháme na svědomitost a odpovědnost rodičů. V případě oznámeného nebo hrozícího výskytu vší v kolektivu dětí bude školka o tomto nebezpečí rodiče informovat na nástěnkách v šatnách tříd, případně ředitelka školy elektronickou poštou.

                                                     

Článek 9

Platby v mateřské škole

9.1

         Úplata za předškolní vzdělávání se stanovuje vždy na celý školní rok směrnicí, kterou vydává ředitelka školy a je k nahlédnutí rodičům v šatnách. Zde se stanoví výše, úhrada, doba, osvobození od úplaty či snížení úplaty a sankce za neplacení. Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně a to i dětem s odkladem školní docházky.

9.2

         Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole je platba, která je pro rodiče povinná, je nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Platí se bezhotovostně převodem na účet vždy k 15. dni v běžném měsíci. Opakované neuhrazení této platby v mateřské škole je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d).

9.3

         Podle §4, odst. 1 a výše uvedeného zákona se dítě, které je přítomno v době podávání jídla, stravuje vždy. Pokud jsou děti omluvené z odpolední svačinky nejpozději do 8.oo hod daného dne, je jim odečtena finanční částka za odpolední svačinku. Po dohodě lze platit sníženou sazbu pro děti, které pravidelně odcházejí po obědě. V této snížené sazbě není započítána odpolední svačina.

9.4

          Stravné se platí bezhotovostně vždy převodem na účet mateřské školy tak, aby platba byla na účtu MŠ nejpozději 15. v běžném měsíci. Cena stravného je závislá na výši cen potravin a je možná změna jeho výše v průběhu školního roku.

                                                   

Článek 10

Předškolní vzdělávání

10.1

          Předškolní vzdělávání vychází z RVP PV. MŠ Zvoneček pracuje v alternativním výchovně vzdělávacím programu Začít spolu. Tento program předpokládá úplné otevření školy rodičům a jejich podílení na práci mateřské školy. Rodiče jsou kdykoliv vítáni jako asistenti či jen diváci při práci s dětmi a jako doprovod na výlety a akce. Program Začít spolu podporuje u dětí fyzický vývoj, vývoj sociálně emocionální, rozvoj inteligence a myšlení, rozvoj tvořivosti a aktivity, samostatnost, rozvíjí řečové schopnosti a matematicko-logické představy dětí. Standardy usilují o vytvoření programu zaměřeného na dítě, tak aby proces výchovy a vzdělávání odpovídal úrovni věku dítěte, jeho individuálním potřebám a zájmům. Rozvoj osobnosti dítěte probíhá ve spolupráci rodiny a školy.

10.2.

Denní režim v Mateřské škole Zvoneček

6.00 - 8.30 hod

scházení dětí na třídách, spontánní hry a činnosti dětí

individuální práce s dětmi v centrech aktivity

pozorování a pedagogická diagnostika

8.30 - 9.00 hod

ranní kruh, komunitní kruh, motivační hry, logopedická prevence
motivační tělovýchovné cvičení a pohybové aktivity
dopolední svačina

9.00 - 10.00 hod

práce dětí v centrech aktivity, hodnotící kruh

příprava na pobyt venku               

10.00 - 12.00 hod

pobyt dětí venku, případně náhradní činnosti a hry ve třídách

12.00 - 12.15 hod

Oběd, příprava na odpočinek

12.15 - 13.00 hod

odpočinek dětí na lůžku, poslech pohádek, zájmové kroužky

13.00 - 14.00 hod

klidové hry a činnosti dětí, zájmové kroužky
odpolední svačina

14.00 - 16.30 hod

volné hry a činnosti dětí, pobyt na školní zahradě, zájmové kroužky

10.3

            Povinné předškolní vzdělávání je stanoveno na 4 hodiny denně. Povinné předškolní vzdělávání začíná v 8.00 hodin a končí ve 12.00 hodin.

Omlouvání nepřítomnosti dítěte

          Zákonní zástupci, jejichž dítě je povinně vzděláváno, jsou povinni omluvit nepřítomnost dítěte na vzdělávání neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů ústně, telefonicky nebo emailem. Vždy je nutné do 7 dnů po nástupu do školky předat učitelce písemnou omluvenku, nebo omluvit nepřítomnost emailem na jidelna@mszvonecek.cz.

          V případě individuálního povinného vzdělávání je zákonný zástupce povinen dostavit se s dítětem poslední středu v měsíci listopad ve 13.oo hod do ředitelny školy k ověření úrovně dosahování cílů a kompetencí stanovených v RVPPV. Náhradní termín ověřování je stanoven na první středu v prosinci ve 13.oo hod v ředitelně školy. Pokud se zákonný zástupce s dítětem nedostaví v řádném ani náhradním termínu, ředitelka školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, které musí neprodleně nastoupit do MŠ i v případě, kdy se rodič proti ukončení odvolá

10.4

Vzdělávání dětí 2-3 letých. RVP PV umožňuje vzdělávání dětí již od dvou let. Vzdělávání těchto dětí se řídí ŠVP, podmínky pro jejich vzdělávání jsou přiměřené věku. Děti 2 leté jsou přednostně zařazovány do třídy, kde působí chůva.

Předpoklady dětí 2-3 letých pro přijetí do MŠ

          Základním předpokladem úspěšné docházky těchto dětí do MŠ je jejich emoční připravenost na prostředí mateřské školy a zvládání základních hygienických návyků. Dětem je umožněno zvykat si na prostředí školy a třídy postupně v rámci adaptačního programu domluveného individuálně s p. učitelkou na třídě.

10.5

          Prevence sociálně patologických jevů vychází ze zásad podpory zdraví a zdravého životního stylu, které jsou prevencí nežádoucích jevů. U dětí se zaměřujeme na rozvoj těchto kompetencí.

 • podporu sebedůvěry, samostatnosti a sebejistoty
 • podporu pohybových aktivit
 • vnímavý a otevřený vztah k okolnímu světu
 • schopnost kriticky myslet a rozhodovat se a nést za své rozhodnutí odpovědnost
 • sebe rozvíjení
 • podporu tělesného rozvoje a zdraví
 • na osobní spokojenost a pohodu
 • motivace k aktivnímu poznání a prožitkům
 • rozvoj tvořivosti a estetického myšlení
 • systematický rozvoj dovedností, které vedou k osvojení zdravého životního stylu
 •  přiblížení norem a hodnot uznávaných společností, ve které dítě žije, aby čas strávený v mateřské škole byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých a spolehlivých základů a návyků do života i následujícího vzdělávání.

10.6

Dítě má právo:

- na vzdělávání a výchovu směřující k rozvoji všech jeho schopností a dovedností

- na volný čas a hru a na stýkání se s jinými dětmi a lidmi

- na ochranu před prací, která ohrožuje jeho vývoj a zdraví

- užívat vlastní kulturu, jazyk i náboženství

- na zvláštní péči a výchovu v případě postižení

- být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu.

- být respektováno jako individualita, která si tvoří vlastní život (vybráno z Úmluvy o     
    právech dítěte).

10.7

Práva a povinnosti pedagogů a zaměstnanců školy. Pedagog přispívá svou činností k naplnění výše uvedených práv dítěte. Má právo na zdvořilé chování ze strany rodičů a důstojné prostředí, ve kterém vykonává svou práci. Rozhoduje o metodách a postupech pro naplnění vzdělávacích cílů školy. Učitel je povinen odpovídat zákonným zástupcům na jejich připomínky a dotazy přiměřeným a vhodným způsobem.

10.8    

Pravomoci ředitele. Ředitelka mateřské školy může ukončit docházku dítěte do MŠ po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte jestliže:

- se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po
   dobu delší než dva týdny.

- zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ.

- ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu lékař nebo školské poradenské zařízení.

10.9    

 Rodiče mají právo

- na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života.

- po dohodě s učitelkou být přítomni vzdělávacím činnostem ve třídě.

- konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy.

- přispívat svými nápady a náměty k obohacení vzdělávacího programu školy.

- projevit připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy.

10.10

Rodiče jsou povinni

- zajistit, aby dítě docházelo řádně do školy a u nových dětí dodržovat adaptační program,
   pokud byl dojednán.

- na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se
   vzdělávání dítěte.

Článek 11

Podpora společného vzdělávání pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

11.1  

          Cílem inkluze (společného vzdělávání), který vyplývá z novely školského zákon č.82/2015 Sb., zejména z § 16 a z prováděcí vyhlášky č. 27/2016 Sb., je zajistit pro děti v mateřské škole takové podmínky pro jejich vzdělávání, které reflektují možnosti dětí, jejich potřeby ve vztahu k jejich aktuálnímu věku; rozvíjejí a podporují výchovu dětí, respektují míru nadání i dopady zdravotního stavu do jejich přípravy na školu.

          Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj myšlení, vnímání, pozornosti, motoriky; pomáhá stimulaci vývoje. Zahrnuje intervence na podporu oslabených dovedností dítěte, podporuje rozvoj praktických činností.  

11.2

    Podpůrná opatření při realizaci společného vzdělávání. Ředitelka zodpovídá za realizaci podpůrných opatření I. stupně, využití plánu pedagogické podpory, vyhodnocení účinnost podpory, případné doporučení služby školských poradenských zařízení a při zajišťování podpůrných opatření II. - V. stupně postupuje v souladu s § 16 vyhlášky č. 27/2016 Sb.

11.3

   Spolupráce zákonných zástupců. V souladu s § 1 odst. 5 vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, vydává ŠPZ na základě vyšetření dítěte tzv. „doporučení“. Doporučení ŠPZ se vydávají a podpůrná opatření se poskytují vždy v nejlepším zájmu dítěte, za účelem zajištění jeho práva na vzdělávání odpovídajícího jeho speciálním vzdělávacím potřebám a možnostem podle ust. § 16 odst. 6 školského zákona. Pokud zákonní zástupci odmítají spolupracovat se školou nebo ŠPZ, a to i přesto, že je k naplnění jeho speciálních vzdělávacích potřeb nezbytné využití podpůrných opatření, znemožňují tím naplnění práva dítěte na vzdělávání a neplní své povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti.

 1. 4

 Problémy při spolupráci se zákonnými zástupci. Neochota se školou spolupracovat se může projevit i tím, že zákonný zástupce z nějakého důvodu navzdory doporučení učitelky nebo ředitelky odmítne dítě nechat vyšetřit v pedagogicko-psychologické poradně nebo školském poradenském zařízení. V takovém případě počítá ust. § 16a odst. 4 školského zákona ve znění účinném od 1. 9. 2016 s možností uložit zákonnému zástupci využití poradenské pomoci na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci. Tímto orgánem může být nejenom soud, vykonávající tzv. „péči soudu o nezletilé“ podle zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ale i orgán sociálně - právní ochrany dětí (§ 12 odst. 1 písm. a) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (OSPOD).

Článek 12

Závěrečná ustanovení

12.1

Seznámení se Školním řádem a jeho dodržování je závazné pro rodiče, zákonné zástupce dítěte a zaměstnance MŠ Zvoneček a je doloženo přílohou o seznámení s vnitřním předpisem. Učitelky průkazně seznámí všechny zákonné zástupce dětí se Školním řádem každý rok na první schůzce s rodiči.

12.2

Školní řád nabývá účinnosti 1. 6. 2019

12.3

Tento Školní řád nahrazuje Směrnici č. 3/2017 ze dne 1. 9. 2017

12.4

Přílohy:

Příloha č. 1 – Seznámení s předpisem

Příloha č. 2 – Seznámení s předpisem pro rodiče dětí a zaměstnance školy

V Ústí nad Labem dne 30. 5. 2019

 

Bc. Zuzana Štochlová

ředitelka MŠ Zvoneček, Ústí n/L,Školní 623/17, příspěvková organizace