Naše pravidla


Mateřská škola ZVONEČEK
Ústí nad Labem,Školní 623/17,příspěvková organizace
IČO: 44555261

SMĚRNICE č.3/2016

Školní řád

Obsah :
ČL. 1 – Úvodní ustanovení
ČL. 2 - Hlavní vzdělávací cíle
ČL. 3 – Přijímání k docházce
ČL. 4 – Evidence dítěte
ČL. 5 - Provoz mateřské školy
ČL. 6 - Uzavření mateřské školy
ČL. 7 - Zacházení s majetkem školy
ČL. 8 - Péče o zdraví a bezpečnost dětí
ČL. 9 - Platby v mateřské škole
ČL. 10 - Předškolní vzdělávání
ČL 11- Podpora společného vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
ČL.12- Závěrečné ustanovení

Účinnost : 1.9 2016
Zpracoval : Bc.Eva Staňková
Schválil : Mgr.Alena Kroupová
Zodpovídá za kontrolu: Bc.Eva Staňková
Počet stran : 8
Počet příloh : 2

Článek 1
Úvodní ustanovení

1.1 Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí
v mateřské škole ZVONEČEK a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů
s pracovníky školy.
Obsah školního řádu je vymezen zák. č. 561/2004 Sb. (školským zákonem), vyhl. č.
14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání a její novelizací, vyhl. č. 43/2006 Sb, Listinou
základních práv a svobod, a dalšími souvisejícími normami, např. zákon č. 258/2000
Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 500/2004Sb.
v platném znění, aj.

Článek 2
Hlavní vzdělávací cíle

2/1 Vytvářet dětem prostředí s dostatkem podnětů k získání samostatnosti, k vytváření
pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k využívání informativních a 
komunikativních prostředků s důrazem na rozvoj řečových schopností, kom.
dovedností a řečového projevu včetně seznamování se základy anglického jazyka.
2/2 Orientovat vzdělávání v MŠ Zvoneček tak, aby si děti osvojily základy klíčových
kompetencí a získaly předpoklady pro celoživotní vzdělávání se schopnost
aktivně přistupovat k životu, ke zdraví a zdravému životnímu stylu i životnímu
prostředí.

Článek 3
Přijímání dětí k docházce

3/1 Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok stanoví ředitelka MŠ v souladu
s rozhodnutím zřizovatele a bude oznámeno na nástěnkách a webových stránkách
školy. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud
to dovoluje kapacita školy.
3/2 Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka mateřské školy
Zvoneček. Při rozhodování o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ se
postupuje podle kritérií platných pro daný školní rok v souladu se zákonem č.
561/2004 Sb. v platném znění a v souladu se správním řádem. Rozhodnutí o nepřijetí
dítěte k předškolnímu vzdělávání obdrží rodiče osobně nebo poštou, rodiče přijatých
dětí budou informování na webových stránkách školy seznamem registračních čísel.
3/3 Pro nové děti se může stanovit zkušební pobyt na dobu tří měsíců. Při umístění do tříd
je brán v úvahu zájem rodičů a především jsou zohledněny potřeby dětí.
3/4 Rodiče předávají ředitelce školy vyplněnou dokumentaci o dítěti ve stanoveném
termínu. Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným
pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže
očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Článek 4
Evidence dítěte

4.1 Rodiče jsou povinni nahlásit změny v kontaktních údajích v mateřské škole do 5 dnů,
zejména telefonní čísla a místa trvalého pobytu.
4.2 Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy,
oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších úprav

Článek 5
Provoz mateřské školy

5.1 Provoz mateřské školy – 6.00 - 16.30 hodin. S ohledem na citový vývoj dítěte a jeho
psychickou rovnováhu prosíme rodiče, aby děti nenechávali v mateřské škole
zbytečně dlouho. I když se naše mateřská škola snaží vytvářet dětem co nejlepší
podmínky, hlavní těžiště výchovy zůstává v rodině.
5/2 V případě opakovaného vyzvedávání dítěte z MŠ po ukončení provozní doby, bude
tato skutečnost oznámena oddělení péče o dítě. Rodičům může být stanovena
úhrada nákladů za péči o dítě po skončení provozní doby MŠ. V případě, že
nedojde k nápravě, bude tato skutečnost považována za porušení školního řádu a 
dle platných předpisů může dojít i k ukončení docházky dítěte do školy .V případě
dítěte, které si rodiče nevyzvednou včas a není možné rodiče kontaktovat, bude
učitelka kontaktovat Městskou policii nebo Polici ČR a bude dále jednat po poradě
s ředitelkou školy.
5/3 Rodiče omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 8:00 hod. osobně nebo
telefonicky. Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne, osobně,
telefonicky.
5/4 Veškeré informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na
nástěnkách v šatnách dětí, pravidelně po třech měsících školním časopisem, vždy
aktuálně na webových stránkách školy: www.mszvonecek.cz a elektronickou
komunikací. Doporučujeme rodičům pravidelně sledovat stránky školy a 
elektronickou poštu.

Článek 6
Uzavření mateřské školy

6.1 Omezení nebo přerušení provozu MŠ v měsíci červenci a srpnu stanoví ředitelka
školy po dohodě se zřizovatelem a výsledek dohody oznámí zákonným zástupcům
dítěte nejméně dva měsíce předem.
6.2 Mateřská škola je zpravidla uzavřena po dohodě se zřizovatelem v období vánočních
prázdnin. V souladu s platnou legislativou nezajišťuje mateřská škola náhradní
docházku dětí po dobu uzavření mateřské školy.

Článek 7
Zacházení s majetkem školy

7/1 Děti jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy. V případě
poškozování bude tato záležitost projednána s rodiči (zákonnými zástupci dítěte) a 
požadována oprava, náhrada škody v co nejkratším termínu.

Článek 8
Péče o zdraví a bezpečnost dětí

8/1 Podle § 5, odst. 1 vyhlášky č. 14/2004 Sb. o předškolním vzdělávání, vykonává
právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy dohled nad dítětem od doby,
kdy je pedagogický pracovník převezme od zákonného zástupce dítěte nebo jím
pověřené osoby, až do doby, kdy pedagogický pracovník předá dítě zákonnému
zástupci nebo jím pověřené osobě. Proto žádáme rodiče, aby neposílali děti do 
mateřské školy samotné, ale osobně je učitelce předali. Osobní kontakt rodiče a 
učitelky (popř. osoby uvedené v dokumentu „Pověření), je nutný i při odchodu
dítěte z MŠ. Při odchodu dítěte se zákonným zástupcem musí dítě neprodleně
opustit areál MŠ, pokud se zdržují na zahradě školy, může rodič s dítětem použít
zahradní vybavení pouze za přítomnosti pedagogického pracovníka. V případě
rozvedených rodičů a upraveného styku rodičů s dítětem je potřeba doložit
pravomocné rozhodnutí soudu. Dítě nelze předat osobě, která je viditelně pod
vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek.
8/2 V souladu s § 5 odst.1 a vyhlášky MŠMT ČR č.14/2004 Sb. o předškolním
vzdělávání jsou pedagogické pracovnice pověřeny předat dítě jen zákonným
zástupcům a osobám jmenovaným v dokumentu „Pověření“, který vyplní zákonní
zástupci dítěte. Bez tohoto pověření nesmí učitelky předat dítě jiné osobě, než
zákonným zástupcům.
8/3 Do mateřské školy jsou přijímány děti zdravé. Rodiče jsou povinni vždy při
předávání dítěte učitelce oznámit jakékoliv změny ve zdravotním stavu dítěte či jeho
chování. Učitelky nesmí v MŠ podávat dětem léky přinesené rodiči z domova. Toto
platí i pro vitamíny a vitamínové přípravky. Onemocní-li dítě v průběhu dne
v mateřské škole, učitelka oznámí tuto skutečnost rodičům a ti jsou povinni v co
nejkratší možné době si dítě vyzvednout, aby se nemoc nešířila mezi ostatní děti.
Stane-li se úraz v mateřské škole, škola je povinna zajistit podle závažnosti zranění
ošetření dítěte a neprodleně oznámit úraz rodičům. Při vážném úrazu je volána
rychlá záchranná pomoc. Tyto zásady platí také při ozdravných pobytech,
pořádaných mateřskou školou.
8/4 Rodiče odpovídají za vhodnost a bezpečnost oblečení a obuvi dětí v mateřské škole i
při pobytu venku. (pro pobyt v MŠ doporučujeme bačkory, ne pantofle, oblečení
pohodlné, náhradní oblečení včetně spodního prádla, další po dohodě s učitelkami na
třídě).
8/5 Mateřská škola nezodpovídá za cenné věci, které si děti přinesou. Doporučujeme,
aby děti do MŠ nenosily zlaté řetízky, náušnice či jiné šperky, protože při hře dětí
může dojít k poškození či ztrátě. MŠ nezodpovídá ani za předměty a hračky, které si
děti donesou z domova ke hraní. O přinesených věcech z domova musí rodič vždy
informovat učitelku.
8/6 Všechny děti v mateřské škole jsou zřizovatelem pojištěny proti úrazům a nehodám v 
době pobytu dítěte v MŠ a při akcích MŠ organizovaných.
8/7 Při mimoškolních aktivitách má vždy odpovědnost MŠ, pokud není uvedeno, že
dohled mají zákonní zástupci. Ředitelka školy může ve výjimečných případech
opakovaného nezvladatelného chování dítěte toto dítě vyloučit z aktivity, konané
mimo prostor mateřské školy ( výlety, ozdravné pobyty). Důvodem je zajištění
bezpečnosti nejen samotného dítěte, ale zejména ostatních dětí.
8/8 Je-li dítě přítomno v MŠ, vždy se stravuje. V žádném případě nelze přinášet vlastní
jídlo z domova do MŠ, toto platí i při dietě či speciální stravě.
8/9 Při oslavách narozenin a jiných významných dnech v životě dětí je zakázáno nosit
do mateřské školy zejména dorty a zákusky, které podléhají zkáze.
8/10 Do objektu školy je přísný zákaz vodit psy.
8/11 Podle § 31 odst. 1, písm. a) zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, v platném znění, je rodič
povinen pečovat o zdraví nezletilého dítěte. Je tedy i povinen sledovat výskyt vší
při zaznamenaném výskytu vší je rovněž povinen zajistit neodkladně léčbu –
odvšivení dítěte. K odvšivování může použít pouze k tomu účelu určené přípravky či
prostředky a musí dodržet jejich návod k použití. Z důvodu ochrany zdraví dětí v 
kolektivu škola nemůže zařazovat zavšivené děti do dětského kolektivu. Ovšem
diagnostikovat a léčit tuto „nemoc“ mohou pouze rodiče popř. lékaři, nikoli učitelky .
Je nutné při každém zaznamenaném výskytu živých vší u svého dítěte vždy
informovat školku, aby mohli být o výskytu vší v kolektivu informováni rodiče
ostatních dětí. Jinak zde hrozí riziko opětovného přenosu vší na jejich již odvšivené
dítě. Zároveň není možné dítě s výskytem dospělých živých vší posílat do dětského
kolektivu. Spoléháme na svědomitost a odpovědnost rodičů. V případě oznámeného
nebo hrozícího výskytu vší v kolektivu dětí bude školka o tomto nebezpečí rodiče
informovat písemně a emailem a požadovat po rodičích podepsané čestné prohlášení,
že svému dítěti prohlédli hlavu dle pokynů a posílají dítě do kolektivu dětí školy
nezavšivené tj. zdravé bez infekčního onemocnění.

Článek 9
Platby v mateřské škole

9/1 Úplata za předškolní vzdělávání se stanovuje vždy na celý školní rok směrnicí,
kterou vydává ředitelka školy a je k nahlédnutí rodičům v šatnách. Zde se stanoví
výše, úhrada, doba, osvobození od úplaty či snížení úplaty a sankce za neplacení.
Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně.
9/2 Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole je platba, která je pro rodiče
povinná, je nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Platí se bezhotovostně
převodem na účet. Opakované neuhrazení této platby v mateřské škole je
považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku
může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004
Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d)
9/3 Podle §4, odst.1 a výše uvedeného zákona se dítě, které je přítomno v době podávání
jídla, stravuje vždy. Po dohodě lze platit sníženou sazbu pro děti, které pravidelně
odcházejí po obědě. V této snížené sazbě není započítána odpolední svačina.
9/4 Stravné se platí bezhotovostně vždy převodem na účet mateřské školy tak, aby platba
byla na účtu MŠ nejpozději 10.v běžném měsíci.
Cena stravného je závislá na výši cen potravin a je možná změna jeho výše
v průběhu školního roku.

Článek 10
Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání vychází z RVP PV.

10.1 MŠ Zvoneček pracuje v alternativním výchovně vzdělávacím programu Začít spolu.
Tento program předpokládá úplné otevření školy rodičům a jejich podílení na práci
mateřské školy. Rodiče jsou kdykoliv vítáni jako asistenti či jen diváci při práci
s dětmi a jako doprovod na výlety a akce.
Program Začít spolu podporuje u dětí fyzický vývoj, vývoj sociálně emocionální,
rozvoj inteligence a myšlení, rozvoj tvořivosti a aktivity, samostatnost, rozvíjí řečové
schopnosti a matematicko-logické představy dětí. Standardy usilují o vytvoření
programu zaměřeného na dítě, tak aby proces výchovy a vzdělávání odpovídal úrovni
věku dítěte, jeho individuálním potřebám a zájmům. Rozvoj osobnosti dítěte probíhá
ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení.

10.2 Rozsah povinného předškolního vzdělávání v mateřské škole
Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu 4 hodin denně v době od 8-12
hodin.

10.3 Prevence sociálně patologických jevů :
vychází ze zásad podpory zdraví a zdravého životního stylu, které jsou prevencí
nežádoucích jevů. U dětí se zaměřujeme na rozvoj těchto kompetencí.
- podpora sebedůvěry, samostatnosti a sebejistoty
- podpora pohybových aktivit
- vnímavý a otevřený vztah k okolnímu světu
- schopnost kriticky myslet a rozhodovat se
- nést za volbu odpovědnost a poznávat její důsledky
- seberozvíjení
- motivace k aktivnímu poznání a prožitkům
- dovednosti k osvojování zdravého životního stylu

10.4 Dítě má právo:
- na vzdělávání a výchovu směřující k rozvoji všech jeho schopností a dovedností
- na volný čas a hru a na stýkání se s jinými dětmi a lidmi
- na ochranu před prací, která ohrožuje jeho vývoj a zdraví
- užívat vlastní kulturu, jazyk i náboženství
- na zvláštní péči a výchovu v případě postižení
- být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji
identitu
- být respektováno jako individualita, která si tvoří vlastní život (vybráno z Úmluvy o 
právech dítěte)

10.5 Práva a povinnosti pedagogů a zaměstnanců školy:
Pedagog přispívá svou činností k naplnění výše uvedených práv dítěte. Má právo na 
zdvořilé chování ze strany rodičů a důstojné prostředí, ve kterém vykonává svou práci.
Rozhoduje o metodách a postupech pro naplnění výchovných cílů školy. Učitel je
povinen odpovídat zákonným zástupcům na jejich připomínky a dotazy přiměřeným a 
vhodným způsobem.

10.6 Pravomoci ředitele:
Ředitelka mateřské školy může ukončit docházku dítěte do MŠ po předchozím
písemném upozornění zástupce dítěte jestliže:
- se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny
- zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ
- ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu lékař nebo školské poradenské zařízení

10.7 Rodiče mají právo:
- a diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života
- po dohodě s učitelkou být přítomni vzdělávacím činnostem ve třídě
- konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy
- přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy
- projevit připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy

10.8 Rodiče jsou povinni:
- zajistit, aby dítě docházelo řádně do školy a u nových dětí dodržovat adaptační program, pokud byl dojednán
- na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte

Článek 11
Podpora společného vzdělávání pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

11.1 Cíle inkluze (společného vzdělávání)
Cílem inkluze (společného vzdělávání), který vyplývá z novely školského zákona
č.82/2015 Sb., zejména z § 16 a z prováděcí vyhlášky č. 27/2016 Sb., je zajistit pro děti
v mateřské škole takové podmínky pro jejich vzdělávání, které reflektují možnosti dětí,
jejich potřeby ve vztahu k jejich aktuálnímu věku; rozvíjejí a podporují výchovu dětí,
respektují míru nadání i dopady zdravotního stavu do jejich přípravy na školu.
Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj myšlení, vnímání, pozornosti, motoriky; pomáhá stimulaci vývoje.
Zahrnuje intervence na podporu oslabených dovedností dítěte, podporuje rozvoj praktických činností

11.2 Podpůrná opatření při realizaci společného vzdělávání
Ředitelka zodpovídá za realizaci podpůrných opatření I. stupně, využití plánu
pedagogické podpory, vyhodnocení účinnost podpory, případné doporučení služby
školských poradenských zařízení a při zajišťování podpůrných opatření II. - V. stupně
postupuje v souladu s § 16 vyhlášky č. 27/2016 Sb.

11.3 Spolupráce zákonných zástupců
V souladu s § 1 odst. 5 vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb
ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů,
vydává ŠPZ na základě vyšetření dítěte tzv. „doporučení“. Doporučení ŠPZ se
vydávají a podpůrná opatření se poskytují vždy v nejlepším zájmu dítěte, za účelem
zajištění jeho práva na vzdělávání odpovídajícího jeho speciálním vzdělávacím
potřebám a možnostem podle ust. § 16 odst. 6 školského zákona. Pokud zákonní
zástupci odmítají spolupracovat se školou nebo ŠPZ, a to i přesto, že je k naplnění
jeho speciálních vzdělávacích potřeb nezbytné využití podpůrných opatření,
znemožňují tím naplnění práva dítěte na vzdělávání a neplní své povinnosti plynoucí z 
rodičovské odpovědnosti.

11.4 Problémy při spolupráci se zákonnými zástupci
Neochota se školou spolupracovat se může projevit i tím, že zákonný zástupce z 
nějakého důvodu navzdory doporučení učitelky nebo ředitelky odmítne dítě nechat
vyšetřit v pedagogicko-psychologické poradně nebo školském poradenském zařízení.
V takovém případě počítá ust. § 16a odst. 4 školského zákona ve znění účinném od 
1. 9. 2016 s možností uložit zákonnému zástupci využití poradenské pomoci na 
základě rozhodnutí orgánu veřejné moci.
Tímto orgánem může být nejenom soud, vykonávající tzv. „péči soudu o nezletilé“
podle zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ale i orgán sociálně-
právní ochrany dětí (§ 12 odst. 1 písm. a) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (OSPOD)
Článek 12
Závěrečná ustanovení


12/1 Seznámení se Školním řádem a jeho dodržování je závazné pro rodiče (zákonné
zástupce dítěte) a zaměstnance školy a je doloženo přílohou

12/2 Školní řád nabývá účinnosti 1.9 2016

12/3 Tento Školní řád nahrazuje směrnici č.4/2014 ze dne 1.9 2014

12/4 Přílohy:
příloha č.1 – Denní rozvrh činností v mateřské škole
příloha č.2 – Seznámení s předpisem pro rodiče dětí a zaměstnance školy

V Ústí nad Labem dne 26.8. 2016 Mgr. Alena Kroupová
Ředitelka MŠ Zvoneček, Ústí n/L
Školní 623/17
příspěvková organizace