Informace o programu Začít spolu

Program Začít spolu svou filozofií, svými principy, zásadami a cíli přispívá k naplňování preventivního programu, podporuje zdraví a vede ke zdravému životnímu stylu, přispívá k prevenci sociálně patologických jevů.
Posláním výchovně vzdělávacího programu Začít spolu je přispívat svými aktivitami k demokracii, humanismu, k budování otevřené společnosti a jejího zapojení do evropských struktur.

 

Hlavní záměry a principy Zas:

 

 • důraz na individuální přístup ke každému dítěti
 • integrované učení hrou a činnostmi
 • vedení dětí k samostatnému rozhodování, volbě a odpovědnosti
 • rozvíjení schopností, znalostí a dovedností prostřednictvím plánované činnosti v CA a pozorování
 • důraz na aktivní účast rodiny

 

Hlavní cíle v kompetencích dítěte:

 

 

 • vnímat změny, přijímat je, aktivně se s nimi vyrovnávat
 • učit se kriticky myslet, rozpoznávat a řešit problémy
 • možnost volby, nést za ni odpovědnost
 • být tvůrčí a mít představivost
 • sdílet zájem a odpovědnost vůči společnosti
 • vytvářet zdravé životní návyky a postoje

 

Denní režim v programu ZaS:

 

Je dostatečně pružný, s vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit, má vyvážený poměr aktivity a klidu, střídají se činnosti frontální, skupinové i individuální. Dětem je nabízena forma kooperativního učení, prožitkového učení, integrovaného učení hrou a činnostmi.

Ranní hry a činnosti:

Dle vlastní volby dětí v CA k danému tématu nebo podle vlastního výběru, děti jsou podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování. Po ukončení hry jsou děti vedeny k samostatnému úklidu. Těchto her a činností se mohou kdykoliv zúčastnit rodiče a být při nich dítěti partnerem nebo pozorovatelem.

 

Ranní kruh:

Cílem RK je vést děti k vzájemnému sdílení , naslouchání, seznámení dětí s tématem dne, motivací činností v CA. Předmětem sdílení může být řešení problémů, které vyvstanou při společných činnostech, slabé i silné stránky kolektivu, pocity a dojmy ze společných prožitků.

 

Tělovýchovná chvilka:

Základním posláním je zdravotní prospěšnost, společenské vyžití v rámci kolektivu a psychické uvolnění. Přiměřený intenzívní tělesný pohyb je zaměřován na všechny svalové skupiny, rozvíjí smysl pro vnímání, chápání, reprodukci a tvorbu rytmu. Umožňuje psychickou relaxaci.

Hry a činnosti v CA:

Děti si z dané nabídky samostatně volí činnosti a hry v CA, mohou pracovat s učitelkou, asistentem nebo samy.Podporují radost ze hry, činnosti a učení, umožňují prožít pocit spokojenosti z úspěchu, je respektováno individuální pracovní tempo každého dítěte. CA mají svá pravidla, na jejichž vyvození se děti spolupodílejí.

Hodnotící kruh:

Vede k počátkům sebehodnocení dítěte. Dítě hodnotí svůj výkon, svoje prožitky a pocity. Je důležitým prvkem sebereflexe, rozvoje slovní zásoby a souvislého vyjadřování, kultivují se zde sociální vztahy.

Pobyt venku:

Slouží k tělovýchovným aktivitám především spontánního charakteru, k poznávání přírody, okolí MŠ, mohou být spojené s týdenním tématem, jsou součástí různých projektů.

Společné stolování, hygiena:

Děti jsou vedeny k sebeobsluze a samostatnosti, jedí vlastním tempem, určují si velikost porcí. Učitelka navozuje atmosféru klidu a pohody. Společné stravování přispívá sociální a kulturní zkušenosti dítěte.

Odpolední odpočinek:

Umožňuje dětem spánek a odreagování od denních činností, nabízí alternativní klidové činnosti pro děti, které neusnou.

Odpolední hry a činnosti:

Děti se mohou samostatně rozhodnout a pracovat na dané téma v CA, mohou si volit hry a činnosti podle vlastního zájmu. Rodiče opět mohou kdykoliv vejít do třídy a být dítěti partnerem ve hře a jejím ukončování.

 

Více na http://zacitspolu.eu/