Informace o programu Začít spolu

 Program Začít spolu svou filozofií, svými principy, zásadami a cíli přispívá k naplňování preventivního programu, podporuje zdraví a vede ke zdravému životnímu stylu, přispívá k prevenci sociálně patologických jevů.

            Od roku 1999 MŠ Zvoneček úspěšně pracuje v akreditovaném vzdělávacím programu Začít spolu. Tento program nabízí dostatek podnětů k aktivnímu rozvoji dětí s respektováním různých potřeb a možností dětí. Vzdělávání je založeno na bohaté a pestré vzdělávací nabídce, na individuální volbě a aktivní účasti dítěte při vzdělávání.

Hlavním cílem programu Začít spolu je dosáhnout vysokého stupně samostatnosti dítěte. Program Začít spolu usiluje o to, aby učení bylo pro děti zábavné, dávalo smysl, aby se dokázaly samostatně rozhodnout a za své rozhodnutí nesly odpovědnost. Důraz klade na individuální přístup ke každému dítěti, který je umožněn rozvíjením znalostí, dovedností a schopností dítěte prostřednictvím plánované činnosti v malých skupinkách v centrech aktivit. Velký důraz klade na účast rodiny ve výchově a vzdělávání dítěte, kteří mají kdykoli přístup do třídy i na školní zahradu a jsou vítáni na všech akcích školy.

Program Začít spolu posiluje u dětí fyzický vývoj, sociálně emocionální vývoj i intelektový vývoj. MŠ Zvoneček je tímto programem charakteristická a jistě významně přispěl k dobré pověsti školy.

 

Hlavní cíle v kompetencích dítěte

  • vnímat změny, přijímat je, aktivně se s nimi vyrovnávat
  • učit se kriticky myslet, rozpoznávat a řešit problémy
  • možnost volby, nést za ni odpovědnost
  • být tvůrčí a mít představivost
  • sdílet zájem a odpovědnost vůči společnosti
  • vytváření sociálních dovedností
  • vytvářet zdravé životní návyky a postoje

 

Metody a formy v programu Začít spolu

Denní režim je dostatečně pružný, s vyváženým poměrem spontánních
a řízených aktivit, má vyvážený poměr aktivit a klidu, střídají se činnosti frontální, skupinové i individuální. Dětem je nabízena forma kooperativního učení, situačního
i prožitkového učení, zkoumání, bádání a experimentování, integrovaného učení hrou a činnostmi.

 

Denní režim v programu Začít spolu

1. Ranní hry a činnosti

Probíhají dle vlastní volby dětí ve všech centrech aktivit k danému tématu nebo podle vlastního výběru. Děti jsou podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování. Po ukončení hry jsou vedeny k samostatnému úklidu. Těchto her a činností se mohou kdykoliv zúčastnit rodiče a být při nich dítěti partnerem nebo pozorovatelem.

2. Ranní kruh

Cílem ranního kruhu je vést děti ke vzájemnému sdílení, naslouchání, seznámení dětí s tématem dne a motivace k činnostem v centrech aktivit, logopedické preventivní chvilky apod. Předmětem sdílení může být řešení problémů, které vyvstanou při společných činnostech, slabé i silné stránky kolektivu, pocity a dojmy ze společných prožitků, ale i vyprávění zážitků.

3. Tělovýchovná chvilka

Základním posláním je zdravotní prospěšnost, společenské vyžití v rámci kolektivu
a psychické uvolnění. Přiměřený intenzívní tělesný pohyb je zaměřován na všechny svalové skupiny, rozvíjí smysl pro vnímání, chápání, reprodukci a tvorbu rytmu. Umožňuje psychickou relaxaci. Obvykle zahrnuje rušnou část (rozehřátí organizmu), průpravnou část (protažení, posilování různých částí těla, zdravotní cvičení) a relaxaci. Nedílnou součástí jsou vhodně zařazené pohybové či relaxační hry.

4. Hry a činnosti v centrech aktivit

Děti si z dané vzdělávací nabídky samostatně volí činnosti a hry v CA, kde mohou pracovat s učitelkou, asistentem nebo samy. Práce v CA podporuje radost ze hry, činnosti a učení, umožňuje prožít pocit spokojenosti z úspěchu a rozvíjí děti ve všech oblastech vývoje osobnosti. Je respektováno individuální pracovní tempo každého dítěte. CA mají svá pravidla, na jejichž vyvození se děti spolupodílejí. Děti jsou vedeny k udržování pořádku v CA a úklidu po ukončení činnosti.

5. Hodnotící kruh

Hodnotící kruh zakončuje práci v CA. Vede k počátkům sebehodnocení dítěte. Dítě hodnotí svůj výkon, svoje prožitky a pocity a za podpory učitelky hledá cestu jak být lepší. Hodnotící kruh je důležitým prvkem sebereflexe, rozvoje slovní zásoby
a souvislého vyjadřování, kultivují se zde sociální vztahy a podporuje zdravé sebevědomí.

6. Pobyt venku

Pobyt venku slouží k tělovýchovným aktivitám především spontánního charakteru, k poznávání přírody a okolí MŠ, k bádání a experimentování, k tvorbě sociálních kompetencí dítěte. Činnosti mohou být spojené s týdenním tématem, nebo mohou být součástí různých projektů.

7. Společné stolování, hygiena

Děti jsou vedeny k sebeobsluze a samostatnosti. Nejsou nuceni do jídla. Jedí vlastním tempem, určují si velikost porcí. Učitelka navozuje atmosféru klidu a pohody. Motivuje děti k ochutnávání nových jídel. Společné stravování přispívá sociální a kulturní zkušenosti dítěte.

8. Odpočinek po obědě

Odpočinek na lůžku po obědě umožňuje dětem spánek, odreagování od denních činností poslechem pohádky, nabízí alternativní klidové činnosti pro děti, které neusnou.

9. Odpolední hry a činnosti

Odpolední program je závislí na počasí. Děti se mohou samostatně rozhodnout
a pracovat v CA, mohou si volit hry a činnosti podle vlastního zájmu ve třídě i v herně. Rodiče opět mohou kdykoliv vejít do třídy a být dítěti partnerem ve hře a jejím ukončování. Při příznivém počasí je vždy upřednostňován pobyt na školní zahradě.

 

Více na https://zacitspolu.eu/