Školní vzdělávací program

„ROSTEME SPOLU VE ZVONEČKOVÉM STROMU“

Zkrácená verze

Lokalita školy

            Mateřská škola Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 623/17, příspěvková organizace, dále jen mateřská škola, se nachází v okrajové části města Ústí nad Labem, v městské části Bukov na okraji sídliště Všebořice, v sousedství obce Skorotice. Jedná se o klidnou lokalitu, která poskytuje příležitosti k procházkám ke Klíšskému potoku, Habrovickému rybníku, Střížovickému vrchu i k využití několika městských dětských hřišť v okolí.

Velikost školy

             Budova školy poskytuje zázemí čtyřem běžným třídám s celodenní docházkou, které jsou věkově heterogenní (smíšené). Mateřská škola přijímá na základě elektronického zápisu zpravidla 96 dětí k předškolnímu vzdělávání ve věku od 3 do 6 let, případně do 7 let věku v případě odkladu školní docházky. Ve výjimečných případech přijímá dvouleté neplenované děti. Kapacita školy je stanovena na 120 dětí, avšak reálná kapacita školy dle vyhlášky o předškolním vzdělávání je 96 dětí. Mateřská škola disponuje vlastní kuchyní.

Charakter a specifika školy

             Areál mateřské školy zahájil provoz v roce 1966 jako experimentální Mateřská škola a jesle Ústí nad Labem Bukov. Budovy mají podobu pavilonové stavby, kterou obklopuje rozsáhlá školní zahrada z několika stran.

             Mateřskou školu tvoří čtyři třídy: Berušky, Žabičky, Motýlci a Krtečci, které  jsou umístěny do dvou patrových pavilonů. Pavilony jsou propojeny spojovací chodbou, na níž navazuje hospodářské zázemí školy – kuchyň, ředitelna, kancelář vedoucí jídelny a keramická dílna s archívem. Každá třída má k dispozici šatnu pro děti, šatnu pro učitelky, umývárnu s toaletami pro děti, třídu, hernu a kuchyňku, tzv. výdejnu. Budova školy je obklopena dvěma menšími zahradami a jednou rozsáhlou přírodní školní zahradou.

               Na školní zahradě mají děti k dispozici dopravní chodníčky, pískoviště, zahradní kuchyňku, mlhoviště využívané v letních dnech, třídní záhonky, bylinkovou spirálu, vrbová týpí, kouzačky, domečky, houpadla, trampolínu, balanční lávky, basketbalový koš, špalkové chůdy, pavučinu k prolézání, hmatový chodník, prohazovadlo medvěd a amfiteátr s kapacitou pro celou mateřskou školu s altánkem a ohništěm, k pozorování a  bádání hmyzí hotely, ptačí budky, krmítka a ještěrku z kamenů.

Věcné podmínky vzdělávání

           Mateřská škola je vybavena především zařízením pro děti od 3 do 7 let věku. V minulých letech se nám podařilo doplnit hračky a didaktické hry i pro děti dvouleté, především na třídě Motýlků. Třídy jsou vybaveny dětským nábytkem a jsou členěny do koutků – center aktivit, ve kterých jsou všechny pomůcky a hračky dětem volně přístupné. Pro snažší orientaci jsou jednotlivá centra aktivit opatřena ikonami. Většina pomůcek a hraček má své místo označené nalepenou fotografií. Každé z dětí má své místo u stolečku, které odpovídá jeho výšce, své místo v šatničce, svůj ručník v umývárně a své lehátko označené značkou v podobě obrázku. Výkresy a výrobky dětí se vystavují ve třídách, v šatničkách tříd, ve vstupní chodbě i v prostorách školní zahrady.

          Z obou pavilonů lze spojovací chodbou projít do hospodářského pavilonu, kde se nachází školní kuchyně, prádelna, sborovnička s knihovnou, kancelář vedoucí jídelny, ředitelna, archív a keramická dílna, která je využívána v rámci setkávání pedagogů a kroužku Angličtina s Cookiem.

           Školní zahradu využíváme co nejintenzivněji. Na předních zahradách máme herní prvky v podobě nákladního automobilu, pružinové houpačky, domečky, klouzačku a sestavu s žebřinami. Na zadní přírodní školní zahradě je umístěna klouzačka, balanční lávka, mlhoviště, prohazovadlo medvěd, balanční můstek, pavoučí síť, tabule, dendrofon, špalky, basketbalový koš. V rámci spolupráce s rodiči zde vznikla dvě vrbová týpí, záhonky, hmatový chodník, bylinková spirála a kompost. Pro pořádání akcí školy nám slouží amfiteátr s ohništěm a zastřešeným altánkem. Na všech zahradách jsou pískoviště a kratší či delší chodníčky umožňující jízdu na odrážedlech.  Všechny herní prvky a TV nářadí jsou pravidelně kontrolovány revizním technikem a prostory mateřské školy zástupcem Krajské hygienické stanice Ústí nad Labem.

Životospráva a organizace dne

           Dětem je podávána strava z vlastní kuchyně ve složení dopolední svačina, oběd (polévka, hlavní chod, případně salát) a odpolední svačina. Děti jsou maximálně podporovány v sebeobsluze, proto si samy servírují svačinku i oběd. Strava je vyvážená, pestrá a splňuje zásady zdravé výživy, zásady výživových norem a dodržením optimálního poměru potravin ve spotřebním koši. Děti s dietním omezením mají na základě doporučení od lékaře a po dohodě s ředitelkou školy a vedoucí stravovny dietní režim, který si zajišťují zákonní zástupci. Dětem je každý den nabízeno čerstvé ovoce a zelenina. Po celý den mají přístup k pitné vodě, ovocné šťávě nebo ovocnému čaji, tak aby byl zajištěn pravidelný pitný režim. Pitný režim v rámci pobytu na školní zahradě je zajištěn osobní uzavíratelnou lahví každého dítěte. Děti jsou povzbuzovány k ochutnávání každého jídla, ale v žádném případě nejsou k jídlu nuceni. Zastáváme motto „Od každého jídla, které máme, alespoň trochu ochutnáme“.

               V mateřské škole je stanoven pravidelný režim dne, který je však flexibilní a v případě organizačních změn je možné jej přizpůsobit aktuální situaci. Rodiče přivádí děti do mateřské školy dle svých možností do 8.00 hod, po dohodě s učitelkou na třídě, mohou i později. V režimu dne jsou vyvážené spontánní hry a řízené činnosti. Každý den probíhá tělovýchovná chvilka a jednou týdně velký pohyb (buď je zařazen výlet po okolí nebo všechna centra aktivit souvisí s podporou rozvoje hrubé motoriky - pohybu). Dvakrát v týdnu se třídy střídají v návštěvě tělocvičny ZŠ Vojnovičova. Pokud počasí a kvalita ovzduší dovolí, maximálně je využíván prostor pro pobyt venku dopoledne i odpoledne. Upřednostňujeme pobyt na školní zahradě před procházkami v zástupu ulicemi města. Po obědě jdou všechny děti na lůžka, přičemž respektujeme individuální potřebu odpočinku. Děti, které nemají potřebu spánku, vstávají po přečtení pohádky a věnují se klidným činnostem ve třídě. Během dne jsou zařazovány hry a činnosti individuální, ve skupinkách i frontální. Třídy se obvykle spojují v čase od 6.00 do 7.30 hod a odpoledne od 15.00 do 16.30 hod. Výjimečně na celý den při sníženém počtu dětí, např. v době školních prázdnin.

Denní režim v Mateřské škole Zvoneček

6.00 – 8.00 hod       scházení dětí na třídách

6.00 - 9.00 hod        spontánní volné hry a činnosti dětí v centrech aktivit

                                 individuální práce s dětmi v centrech aktivit

                                 pozorování a pedagogická diagnostika

8.20 – 9.00 hod       průběžná svačinka

9.00 – 9.15 hod       ranní kruh, komunitní kruh,

                                 motivační hry, logopedická prevence

                                 motivační tělovýchovné chvilky a pohybové aktivity

9.15 – 9.45 hod       rozdělení dětí do center aktivit

                                 nepřímo řízené činnosti dětí v centrech aktivit (dle vzděl. nabídky)

9.45 – 10.00 hod     hodnotící kruh

                                 příprava na pobyt venku    

10.00 – 11.30 hod   pobyt dětí venku

                                 případně náhradní činnosti a hry ve třídách (nepříznivé počasí)

                                 pozorování a pedagogická diagnostika

11.30 – 12.00 hod   příprava na oběd
                                 bufetový oběd

12.00 – 13.45 hod   příprava na odpočinek na lůžku

                                 čtení pohádky

                                 odpočinek dle individuálních potřeb dětí

13.00 – 14.00 hod   klidové hry a činnosti dětí

                                 práce s předškoláky

                                 Angličtina s Cookiem

13.45 – 14.30 hod   průběžná svačinka

14.00 – 16.30 hod   volné hry a činnosti dětí
                                 pobyt na školní zahradě

                                 zájmové kroužky

 

Psychosociální podmínky vzdělávání

              Učitelky se plně věnují dětem během celého dne. Uplatňují pozitivní, empatický a sympatizující pedagogický styl, navozují příjemnou, harmonickou atmosféru ve třídě a uplatňují zásady respektující komunikace a formativního hodnocení. S novými rodiči se domluví na adaptačním programu dle individuálních potřeb dítěte. Rodiče mají kdykoli přístup do třídy. Na začátku školního roku vyvozují učitelky s dětmi pravidla třídy, která navozují pocit bezpečí a jistoty. Vzdělávací nabídka učitelek je velmi pestrá a vychází z flexibilní struktury integrovaných bloků na principech programu Začít spolu a v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Všechny hry a činnosti jsou přiměřené věku dětí. Učitelka je vzorem dětem a buduje v nich vzájemnou toleranci, respekt, úctu a ohleduplnost. Současně jim ukazuje cestu k řešení problémů. Nové učitelky nastupují s tříměsíční zkušební lhůtou, která umožňuje ověřit jejich pedagogický styl práce s dětmi. Jsou vedeny zkušenějšími kolegyněmi a statutární zástupkyní ředitelky školy.

Spoluúčast rodičů

           Program Začít spolu je založen na aktivní spolupráci rodičů a školy. Škola usiluje o partnerské vztahy, které se nám zpravidla daří navazovat velmi dobře. Rodiče jsou zváni na schůzky, kdykoli mohou vstoupit do třídy či herny, pomáhat v centrech aktivit a s organizací sportovních akcí, doprovázet třídy na akcích a výletech školy. Velmi zajímavé jsou exkurze do zaměstnání rodičů nebo seznamování s netradičními zálibami. V rámci zahájení předškolní docházky mateřská škola umožňuje dětem individuální adaptační program, který si rodič osobně domluví s třídními učitelkami. Několikrát do roka pořádá mateřská škola tvořivá odpoledne pro rodiče s dětmi. Pro děti v posledním roce docházky pravidelně pořádá akci „Pasování předškoláků“.

          Učitelky informují rodiče o prospívání dětí průběžně. Rodiče si mohou kdykoli v průběhu roku domluvit individuální schůzku s třídní učitelkou, kde mají prostor v soukromí a přátelské atmosféře prodiskutovat pokroky ve vývoji svého dítěte. Pro předškolní děti organizuje každá třída každoročně setkání s rodiči a dětmi „Těšíme se do školy“, kdy hravou formou, zjistí úroveň dosažených kompetencí v jednotlivých oblastech rozvoje a následně diskutují mezi sebou o vhodné stimulaci rozvoje dětí tak, aby dosáhly co nejvyššího stupně vývoje. Mateřská škola organizuje pro rodiče setkání s odborníky z oblasti logopedie, školní zralosti a připravenosti a schůzku se zástupci nejbližších základních škol.

Přijímání dětí do MŠ

           Mateřské školy v Ústí nad Labem v současné době přijímají děti k předškolnímu vzdělávání prostřednictvím elektronického zápisu, který je spravedlivý a transparentní. Rodiče si generují přihlášku, kterou s potvrzením od dětského lékaře, občanským průkazem a rodným listem donesou v den zápisu (zpravidla 2 dny mezi 2. 5. a 15. 5.) do ředitelny školy. Tímto aktem je zahájeno správní řízení ve věci přijetí dítěte k předškolnímu vzdělání. Ředitelka školy vydá do 30 dnů rozhodnutí. V rámci elektronického zápisu získávají děti bodové ohodnocení. Ředitelka školy stanovuje následující kritéria pro přijímání dětí, která zohledňují koncepci školské politiky města:

  1. Školský obvod MŠ (děti, které do 31. 8. daného roku dosáhnou nejméně 3. roku)
  2. Věková skupina (počítáno k 31. 8. daného roku)
  3. Trvalý pobyt (dítěte)
  4. Každodenní docházka dítěte
  5. Sourozenec navštěvující MŠ Zvoneček
  6. Den věku dítěte v roce (přičítání za každý den)

             K předškolnímu vzdělávání může být přijaté pouze dítě, které se podrobilo pravidelnému očkování, pokud nemá doklad, že je proti nákaze imunní či se nemůže očkování podrobit z důvodů trvalé kontraindikace. Výjimkou jsou děti podléhající povinnému předškolnímu vzdělávání.

             Seznam přijatých dětí pod identifikačními čísly vyvěšuje ředitelka školy na webové stránky školy a na vstupní dveře na dobu alespoň 15 dnů. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte musí ředitelka školy prokazatelně doručit zákonnému zástupci.

Povinné předškolní vzdělávání

            Děti zahajují povinné předškolní vzdělávání, ve školním roce, který následuje po dovršení 5. roku věku. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. V Mateřské škole Zvoneček stanovila ředitelka školy 4 souvislé hodiny v době od 8.00 hod do 12.00 hod. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech školních prázdnin (tak jako u základních škol). Omlouvání dětí se řídí podobnými pravidly jako na základní škole. Rodiče jsou na třídních schůzkách poučeni o povinnosti omluvit nepřítomnost dítěte na vzdělávání neprodleně, nejpozději do 3 pracovních dnů ústně, telefonicky či emailem. Nejpozději do 14 dnů doloží písemnou omluvenku třídní učitelce nebo ji zašlou na email školní jídelny. Vedoucí školní jídelny zajistí předání omluvenky učitelkám na třídě, které vedou evidenci omluvenek jednotlivých dětí v povinném předškolním vzdělávání. Předem známou nepřítomnost dítěte (dovolená) je nutné nahlásit předem a písemně požádat o svolení ředitelku školy.

            Povinné předškolní vzdělávání je také možné plnit formou individuálního vzdělávání dětí, které oznamuje zákonný zástupce dítěte ředitelce školy písemně s udáním důvodu nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. Ředitelka následně seznámí rodiče s Desaterem pro předškoláka, RVPPV, ŠVP MŠ Zvoneček
a s povinností dostavit se poslední středu v měsíci listopad v 10.oo hod s dítětem do ředitelny školy k ověření úrovně dosahování cílů a kompetencí stanovených v RVP PV. Náhradní termín ověřování je stanoven na první středu v prosinci v 10.00 hod v ředitelně školy. Ověřování se provádí přátelským rozhovorem s dítětem podpořeným jeho portfoliem a didaktickými pomůckami za účasti rodiče. Pokud se zákonný zástupce s dítětem nedostaví v řádném ani náhradním termínu, ředitelka školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, které musí neprodleně nastoupit do MŠ i v případě, kdy se rodič proti ukončení odvolá.

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

          Záměrem předškolního vzdělávání je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální a vést je tak, aby na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat, pokud možno aktivně a s osobním uspokojením, takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny (zejména v prostředí jemu blízkém, tj. v prostředí rodiny a školy), a zároveň i ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně čekají.

Učitelé, sledují při své práci tyto rámcové cíle (záměry):

1. rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání.

2. osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost.

3. získání osobní samostatnosti, schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost
    působící na své okolí.                                                                                               (RVP PV)

 

PLÁN ročních vzdělávacích cílŮ pro období 2024 – 2029

2023/2024    Kořeny ctností splétají naše přátelství

            Cílem je rozvoj především psychické zdatnosti rozvoj tvořivosti a řešení problémů, posilování přirozených poznávacích citů; rozvoj kooperativních dovedností; spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí; seznamování se světem lidí, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije; poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě, uvědomění si vlastní identity, získání sebedůvěry, sebevědomí a osobní spokojenosti; vytváření prosociálních postojů, tolerance, respektu a sociální citlivosti; rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních

2024/2025      Rád se hýbu, vím co jím, k tomu ještě dobře spím

            Cílem je rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti jemné  i hrubé motoriky; rozvoj fyzické i psychické zdatnosti; osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví; vytváření zdravých životních návyků a postojů; rozvoj schopnosti sebeovládání; ochrana osobního soukromí; vytvoření základů aktivního postoje k životu; rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí

2025/2026        Co nám vyprávějí koruny stromů

            Cílem je vytváření základů pro práci s informacemi; vytváření elementárního povědomí o širším přírodním prostředí o jeho rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách; pochopení, že lidská činnost může prostředí chránit, ale i poškozovat; rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách; vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem; posilování přirozených poznávacích citů;, rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí a vnímat a přijímat základní hodnoty ve společnosti uznávané

2026/2027     Všude dobře doma nejlépe

            Cílem je seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije a vytváření pozitivního vztahu k němu; rozvoj a užívání všech smyslů; vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, společností i planetou Zemí; vytvoření povědomí o existenci ostatních kultur a národností; posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem v rodině, mateřské škole apod.; vytváření základů pro práci s informacemi; seznamování se světem lidí, kultury  a umění

2027/2028    Kde ožívají pohádkové příběhy

            Cílem je osvojení si některých poznatků a dovedností předcházejících čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i nevernální, výtvarné, hudební, pohybové i dramatické; rozvoj paměti a pozornosti; rozvoj pohybových schopností, koordinace oka a ruky; rozvoj tvořivého sebevyjádření; osvojení si elementárních znalostí o znakových systémech (abeseda a čísla); rozvoj a kultivace mravního i estetického cítění a prožívání; rozvoj interaktivních komunikativních dovedností; poznávání jiných kultur.

     Mateřská škola Zvoneček pracuje dle tohoto platného školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání „Rosteme spolu ve Zvonečkovém stromu“, který je v souladu s platným Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Cíle tohoto kurikula naplňuje prostřednictvím akreditovaného vzdělávacího programu Začít spolu, který je doplněn programem Zdravý životní styl, Prevence sociálně patologických jevů a programem Environmetální výchovy.

AKREDITOVANÝ PROGRAM ZAČÍT SPOLU                                

            Od roku 1999 Mateřská škola Zvoneček úspěšně pracuje v akreditovaném vzdělávacím programu Začít spolu. Tento program nabízí dostatek podnětů k aktivnímu rozvoji dětí s respektováním různých potřeb a možností dětí. Vzdělávání je založeno na bohaté a pestré vzdělávací nabídce, na individuální volbě a aktivní účasti dítěte při vzdělávání.

          Hlavním cílem programu Začít spolu je dosáhnout vysokého stupně samostatnosti dítěte. Program usiluje o učení v souvislostech, které je pro děti přirozené, zábavné a ve shodě s reálným životem. Důraz klade na individuální přístup ke každému dítěti, který je umožněn rozvíjením znalostí, dovedností a schopností dítěte prostřednictvím plánované činnosti v malých skupinkách center aktivit. Práce v centrech aktivit vede děti ke schopnosti samostatného rozhodování a k nesení odpovědnosti za své rozhodnutí. Významně podporuje kooperaci mezi dětmi. Chyba je považována za přirozenou součást učení. Velký důraz klade program Začít spolu na účast rodiny ve výchově a vzdělávání dítěte. Rodiče mají kdykoli přístup do třídy či na školní zahradu a jsou vítanými partnery na všech akcích školy.

Třída v programu Začít spolu

          Základním stavebním kamenem v programu Začít spolu jsou centra aktivit, která jsou ve třídě i v herně. Díky ním se děti každým tématem zabývají do hloubky, z různých úhlů pohledu. Nabízejí učení v souvislostech (tzv. integrované učení hrou) propojené s reálným životem. Pokud počasí dovolí, přesouvá se práce s center aktivit na školní zahradu.

Centra aktivit

          Názvy center aktivit: knihy písmena, domácnost, manipulační a stolní hry, pokusy a objevy, písek a dílna, ateliér, kostky, hudba, pohyb a dramatika.

          Každé centrum aktivity je ohraničené, označené názvem a piktogramem. Dle tematického zaměření jsou centra vybavena pomůckami přehledně uspořádanými v nízkých otevřených skříňkách. Součástí třídy je prostor pro společné setkávání.

Co dětem přináší centra aktivit:

- možnost volit si činnosti, které odpovídají jejich zájmům a potřebám

- příležitost k učení a rozvoji silných stránek

- samostatnost, pomůcky jsou jim dostupné, dosáhnou na ně

- jistotu, vědí, kam co patří, postředí má svůj řád

- soukromí, pocit bezpečí, centra jsou něco jako koutky či domečky

- podpora soustředěné pozornosti na činnosti

- příležitost hrát si a učit se individuálně i spolupracovat ve skupinách

- prostor pro organizaci svých činností a plánů (sebeřízené učení)

- situace propojené s reálným životem, činnostní a prožitkové učení.

Metody a formy v programu Začít spolu

          Denní režim je dostatečně pružný, s vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit, má vyvážený poměr aktivit a klidu, střídají se činnosti frontální, skupinové i individuální. Dětem je nabízena forma kooperativního učení, situačního i prožitkového učení, zkoumání, bádání a experimentování, zkrátka integrovaného učení hrou. Uplatňují se metody respektující komunikace a formativního hodnocení.

VZDĚLÁVACÍ  OBSAH

        Vzdělávání v MŠ Zvoneček probíhá na základě nabídky integrovaných bloků. Integrované bloky zasahují do všech vzdělávacích oblastí dítěte předškolního věku – biologické, psychologické, interpersonální, sociálně kulturní a environmentální. Zaměření integrovaných bloků vychází z přirozených potřeb a zájmů dítěte. Jejich obsah je dětem srozumitelný, užitečný a prakticky využitelný. Flexibilní integrované bloky slouží učitelkám jako východisko pro přípravu vlastní vzdělávací nabídky, kterou plánují v rámci tvorby Třídního vzdělávacího programu obvykle v týdenním plánu vzdělávací činnosti. Jedno téma může být zvoleno na libovolně dlouhou dobu. Učitelky na jednotlivých třídách usilují o návaznost a prolínání témat plynule jeden do druhého. Téma vychází z potřeb dětí, např. z rozhovorů či společného sestavování myšlenkových map. Mateřská škola se snaží zohledňovat i témata a náměty od rodičů.

         Vzdělávací obsah tohoto školního vzdělávacího programu Rosteme spoule ve Zvonečkovém stromu je rozdělen do tří integrovaných bloků, které charakterizují „3K“ – Kořen, Kmen a Koruna stromu. Jsou společné pro celou mateřskou školu. Dílčí témata nejsou zcela konkrétní, aby pedagogy příliš neomezovala, nesvazovala a dala jim prostor pro uplatnění vlastní fantazie a plánování s dětmi. Bloky jsou společné pro všechny věkové skupiny, ale paní učitelky zohledňují věkovou diferenciaci v plánování činností, tzn., že připravují činnosti různé obtížnosti. Při plánování paní učitelky vychází z teorie mnohočetné inteligence, diagnostiky dětí a potřeb své třídy.

Integrované bloky "3K"

Úplné znění ŠVP "Společně proběhnem barevným Zvonečkem" naleznete zde.