O našem školním vzdělávacím programu

„SPOLEČNĚ PROBĚHNEM BAREVNÝM ZVONEČKEM“

 

Lokalita školy

Mateřská škola Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 623/17, příspěvková organizace se nachází v okrajové části města Ústí nad Labem, v městské části Bukov na okraji sídliště Všebořice, v sousedství obce Skorotice. Jedná se o klidnou lokalitu, která poskytuje příležitosti k procházkám ke Klíšskému potoku, Habrovickému rybníku, Střížovickému vrchu i k využití několika městských dětských hřišť v okolí.

Velikost školy

Budova školy poskytuje zázemí čtyřem běžným třídám s celodenní docházkou, které jsou věkově heterogenní (smíšené). Při současném způsobu financování školství Mateřská škola Zvoneček přijímá zpravidla 106 dětí k předškolnímu vzdělávání ve věku od 2 do 6 let, případně do 7 let věku v případě odkladu školní docházky. Stanovená kapacita školy je 120 dětí. Škola disponuje vlastní kuchyní.

Charakter a specifika školy

Areál Mateřské školy Zvoneček zahájil provoz v roce 1966 jako experimentální MŠ a jesle Ústí nad Labem Bukov. Jedná se o stavbu pavilonového typu, ke které přiléhá rozsáhlá zahrada z několika stran.

Třídy Berušek, Žabiček, Motýlků a Krtečků jsou umístěny do dvou pavilonů, které jsou propojeny spojovací chodbou, na něž navazuje hospodářské zázemí školy – kuchyň, ředitelna, kancelář vedoucí jídelny a keramická dílna se spisovnou. Každá třída má k dispozici šatnu pro děti, šatnu pro učitelky, umývárnu s toaletami pro děti, třídu, hernu a kuchyňku. Budova školy je obklopena dvěma menšími zahradami a jednou rozsáhlou školní zahradou, kde je dětem k dispozici dopravní chodníček a mlhoviště využívané v letních dnech. Na pozemku mateřské školy sídlí pavilon Základní školy Vojnovičova, ve kterém jsou umístěny třídy 1. stupně a družiny. Družina využívá v odpoledních hodinách zahradu Mateřské školy Zvoneček.

 

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

„Dítě není nádoba, kterou je třeba naplnit,

ale pochodeň, kterou je nutné zapálit.“

 

Záměrem předškolního vzdělávání je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální a vést je tak, aby na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat, pokud možno aktivně a s osobním uspokojením, takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny (zejména v prostředí jemu blízkém, tj. v prostředí rodiny a školy), a zároveň
i ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně čekají.

Učitelé, sledují při své práci tyto rámcové cíle (záměry):

1. rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání.

2. osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost.

3. získání osobní samostatnosti, schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. (RVP PV)

 

Roční vzdělávací cíle pro období 2018 – 2024

2018/2019    Preventivní logopedická péče pod vedením odborníka

 Cílem je rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti motoriky včetně motoriky mluvidel a dechových cvičení; rozvoj řečových schopností
a jazykových dovedností; rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka; osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech (abeceda, čísla) a jejich funkci; seznamování se světem lidí a kultury.

2019/2020      Polytechnické vzdělávání kolem nás

Cílem je rozvoj fyzické i psychické zdatnosti rozvoj tvořivosti a řešení problémů, posilování přirozených poznávacích citů; rozvoj a užívání všech smyslů; zdokonalování dovedností v oblasti jemné motoriky; rozvoj kooperativních dovedností; spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí; seznamování se světem lidí, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije; Vytváření elementárního povědomí o širším přírodním i technickém prostředí.

2020/2021        Environmentální výchova nejen na zahrádce

Cílem je osvojení si věku přiměřených praktických dovedností; vytváření základů pro práci s informacemi; vytváření elementárního povědomí o širším přírodním prostředí,
 o jeho rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách; pochopení, že lidská činnost může prostředí chránit, ale i poškozovat; rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách; vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem; posilování přirozených poznávacích citů; rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních
 i neverbálních, rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí a vnímat a přijímat základní hodnoty ve společnosti uznávané

2021/2022     Zdravý životní styl uvnitř i venku

Cílem je rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti jemné
 i hrubé motoriky; rozvoj fyzické i psychické zdatnosti; osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví; vytváření zdravých životních návyků a postojů; rozvoj schopnosti sebeovládání; ochrana osobního soukromí; vytvoření základů aktivního postoje k životu; rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí

2023/2024    Jak řešit konflikty a nepoprat se

Cílem je získání schopnosti záměrně řídit svoje chování; seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému; posilování prosociálního chování a vytváření prosociálních postojů; osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí; rozvoj jazykových dovedností receptivních – vnímání, naslouchání a porozumění; rozvoj verbálních i neverbálních komunikativních dovedností a neverbálních forem sdělení – výtvarné, hudební, pohybové a dramatické; rozvoj schopnosti sebeovládání; rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je
a city plně prožívat; kultivace mravního vnímání, cítění a prožívání

Mateřská škola Zvoneček pracuje dle platného školního vzdělávacího programu, který je v souladu s platným Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Cíle tohoto kurikula naplňuje prostřednictvím programu Začít spolu, který doplňuje program Zdravý životní styl, Prevence sociálně patologických jevů a program Environmetální výchovy.

 

Životospráva a organizace dne

Dětem je podávána strava z vlastní kuchyně ve složení dopolední svačina, oběd (polévka, hlavní chod, případně salát) a odpolední svačina. Strava je vyvážená, pestrá a splňuje zásady zdravé výživy, zásady výživových norem a dodržením optimálního poměru potravin ve spotřebním koši. Děti s dietním omezením mají na základě doporučení od lékaře a po dohodě s ředitelkou školy a vedoucí stravovny dietní režim. Dětem je každý den nabízeno čerstvé ovoce, zelenina či obojí. Po celý den mají přístup k pitné vodě, ovocné šťávě nebo ovocnému čaji, tak aby byl zajištěn pravidelný pitný režim. Děti jsou povzbuzovány k ochutnávání každého jídla, ale v žádném případě nejsou k jídlu nuceni  „Od každého jídla, které máme, alespoň trochu ochutnáme“.

V MŠ je stanoven pravidelný režim dne, který je však flexibilní a v případě organizačních změn je možné jej přizpůsobit aktuální situaci. Rodiče přivádí děti do MŠ dle svých možností do 8.oo hod, po dohodě s učitelkou na třídě, mohou i později. V režimu dne jsou vyvážené spontánní hry a řízené činnosti. Každý den probíhá v MŠ tělovýchovná chvilka a jednou týdně velký pohyb (buď je zařazen výlet po okolí nebo všechna centra aktivit souvisí s podporou rozvoje hrubé motoriky - pohybu). Pokud počasí a kvalita ovzduší dovolí, maximálně je využíván prostor pro pobyt venku dopoledne i odpoledne. Upřednostňujeme pobyt na školní zahradě před procházkami
v zástupu ulicemi města. Po obědě jdou všechny děti na lůžka, přičemž respektujeme individuální potřebu odpočinku. Děti, které nemají potřebu spánku, vstávají po přečtení pohádky a věnují se klidným hrám ve třídě. Během dne jsou zařazeny hry a činnosti individuální, ve skupinkách i frontální. Třídy se spojují v čase od 6.00 do 7.30 hod a odpoledne od 15.00 do 16.30 hod obvykle. Výjimečně na celý den při sníženém počtu dětí, např. v době školních prázdnin.

 

Psychosociální podmínky

Učitelky se plně věnují dětem během celého dne. Uplatňují pozitivní, empatický a sympatizující pedagogický styl, navozují příjemnou, harmonickou atmosféru ve třídě a uplatňují zásady respektující komunikace. S novými rodiči se domluví na adaptačním programu dle individuálních potřeb dítěte. Rodiče mají kdykoli přístup do třídy. Na začátku školního roku vyvozují učitelky s dětmi pravidla třídy, která navozují pocit bezpečí a jistoty. Vzdělávací nabídka učitelek je velmi bohatá a je podávána v rámci integrovaných bloků na principech programu Začít spolu a v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Všechny hry a činnosti jsou přiměřené věku dětí. Učitelka je vzorem dětem a buduje v nich vzájemnou toleranci, respekt, úctu a ohleduplnost. Současně jim ukazuje cestu k řešení problémů. Nové učitelky nastupují s tříměsíční zkušební lhůtou, která nám umožňuje ověřit jejich pedagogický styl práce s dětmi a jsou vedeny zkušenějšími kolegyněmi a statutárním zástupcem ředitele školy.

 

Spoluúčast rodičů

Program Začít spolu je založen na aktivní spolupráci rodičů a školy. Škola usiluje o partnerské vztahy, které se nám zpravidla daří navazovat velmi dobře. Rodiče jsou zváni na schůzky, kdykoli mohou vstoupit do třídy či herny, pomáhají v centrech aktivit a s organizací sportovních akcí, doprovázejí třídy na akcích a výletech školy. Při zahájení předškolní docházky MŠ umožňuje dětem individuální adaptační program, po dohodě s třídními učitelkami. Několikrát do roka pořádá MŠ tvořivá odpoledne pro rodiče s dětmi, kde zaznamenáváme téměř 100% účast. Pro děti a rodiče předškoláků pořádáme akci „Pasování předškoláků“. Zveme rodiče, kteří mají možnost, ke spolupráci v centrech aktivit a na výletech tříd. Pořádáme akci „Čarování s hlínou pro rodiče a děti“. Opět se do školy vrací spolupráce na zvelebování zahrady. MŠ dostává od rodičů sponzorské dary.

Učitelky informují rodiče o prospívání dětí průběžně. Pro předškolní děti organizuje každá třída každoročně setkání s rodiči a dětmi „Těšíme se do školy“, kdy hravou formou, společně s rodiči, zjistí úroveň dosažených kompetencí v jednotlivých oblastech rozvoje a následně diskutují mezi s sebou o vhodné stimulaci rozvoje dětí tak, abychom dosáhli co nejvyššího stupně vývoje každého z nich. MŠ organizuje pro rodiče setkání s odborníky z oblasti logopedie, školní zralosti a připravenosti a pro rodiče předškolních dětí schůzku se zástupci nejbližších základních škol.

Informovanost směrem k rodičům je zajištěna:

- každodenním stykem při předávání dětí.

- schůzkou ředitelky s novými rodiči (červen).

- zahajovací třídní schůzkou na jednotlivých třídách (září).

- vyvěšením aktuálních informací na webu MŠ v sekci „Informace ze tříd“.

- vyvěšením aktuálních informací na nástěnkách jednotlivých tříd.

- vydáváním informačního zpravodaje pro rodiče „Zvoneček“ (každé 3 měsíce).

- emailovou komunikací s rodiči.

 

Třídy MŠ Zvoneček

MŠ Zvoneček je členěna do 4 běžných heterogenních (věkově smíšených) tříd situovaných do dvou pavilonů. Třídy Motýlků, Krtečků a Žabiček jsou naplněny do počtu 27 dětí, třída Berušek, která je ředitelskou třídou, je naplněna do počtu 25 dětí. Dvě třídy v jednom pavilonu (přízemí a 1. patro) umožňují spojování tříd v brzkých ranních a pozdních odpoledních hodinách. Děti jsou do tříd zařazovány tak, aby byl zajištěn vyrovnaný poměr mezi chlapci a děvčaty a současně se snažíme o vyrovnaný poměr jednotlivých věkových skupin dětí ve třídě. Bohužel ten není vždy ideální. Velký důraz klademe na přání nových rodičů, kteří mají možnost seznámit se s přístupem jednotlivých učitelek návštěvou na třídách během dne a vybrat si preferovanou třídu. Sourozenci mají vždy přednost při zařazování do tříd tak, aby byli zařazeni do stejné třídy. Dvouleté děti zařazujeme zpravidla do třídy, kde působí chůva. Všechny třídy pracují v alternativním vzdělávacím programu Začít spolu. Pokud nedojde
k vynuceným organizačním změnám v MŠ (těhotenství, odchod do starobního důchodu, rozvázání pracovního poměru), nemění se třídní učitelky na třídách po celou dobu docházky dítěte.

Souběžné působení učitelek na třídách je zpravidla zajištěno v době:

- dopolední svačiny včetně osobní hygieny s ní související.

- řízené hlavní činnosti dne v centrech aktivit a následného hodnotícího kruhu.

- chystání dětí na pobyt venku.

- samotného pobytu venku.

- oběda a ukládání na lůžka.

 

Přijímání dětí do MŠ

Mateřské školy v Ústí nad Labem v současné době přijímají děti k předškolnímu vzdělávání prostřednictvím elektronického zápisu, který je spravedlivý a transparentní. Rodiče si vygenerují přihlášku, kterou s potvrzením od obvodního lékaře, občanským průkazem a rodným listem donesou v den zápisu (vždy v předem zveřejněných
a časech mezi 2. 5. a 15. 5.) do ředitelny školy. Tím je zahájeno správní řízení. Ředitelka školy vydá do 30 dnů rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. V rámci elektronického zápisu získávají děti bodové ohodnocení dle následujících kritérií, které se snaží o předcházení diskriminaci. Ředitelka školy stanovuje následující kritéria pro přijímání dětí, která zohledňují koncepci školské politiky města:

  1. Školský obvod MŠ (děti, které do 31. 8. daného roku dosáhnou nejméně 3. roku)
  2. Věková skupina (počítáno k 31. 8. daného roku)
  3. Trvalý pobyt (dítěte)
  4. Každodenní docházka dítěte
  5. Sourozenec navštěvující MŠ Zvoneček
  6. Den věku dítěte v roce (přičítání za každý den)

K předškolnímu vzdělávání může být přijaté pouze dítě, které se podrobilo pravidelnému očkování, pokud nemá doklad, že je proti nákaze imunní či se nemůže očkování podrobit z důvodů trvalé kontraindikace. Jedinou výjimkou jsou děti podléhající povinnému předškolnímu vzdělávání. Seznam přijatých dětí pod identifikačními čísly vyvěsí ředitelka školy na webové stránky školy a na vstupní dveře MŠ na dobu alespoň 15 dnů. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte musí ředitelka školy prokazatelně doručit zákonnému zástupci.

 

Povinné předškolní vzdělávání

Děti zahajují povinné předškolní vzdělávání, ve školním roce, který následuje po dovršení 5. roku věku. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. V MŠ Zvoneček stanovila ředitelka školy 4 souvislé hodiny v době od 8.00 hod do 12.00 hod. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech školních prázdnin (tak jako u základních škol). Omlouvání dětí se řídí podobnými pravidly jako na základní škole. Rodiče jsou na třídních schůzkách poučeni o povinnosti omluvit nepřítomnost dítěte na vzdělávání neprodleně, nejpozději do 3 pracovních dnů ústně, telefonicky či emailem. Nejpozději do 14 dnů vždy doloží písemnou omluvenku třídní učitelce nebo ji zašlou na email školní jídelny. Vedoucí školní jídelny zajistí předání omluvenky učitelkám na třídě, které vedou evidenci omluvenek jednotlivých dětí v povinné předškolní docházce. Předem známou nepřítomnost dítěte (dovolená) je nutné nahlásit předem a písemně požádat o svolení ředitelku školy.

Povinné předškolní vzdělávání je také možné plnit formou individuálního vzdělávání dětí, které oznamuje zákonný zástupce dítěte ředitelce školy písemně s udáním důvodu nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. Ředitelka následně seznámí rodiče s Desaterem pro předškoláka, RVPPV, ŠVP MŠ Zvoneček a s povinností dostavit se poslední středu v měsíci listopad ve 13.oo hod s dítětem do ředitelny školy k ověření úrovně dosahování cílů a kompetencí stanovených v RVPPV. Náhradní termín ověřování je stanoven na první středu v prosinci ve 13.oo hod v ředitelně školy. Ověřování se provádí rozhovorem s dítětem podpořeným jeho portfoliem a didaktickými pomůckami za účasti rodiče. Pokud se zákonný zástupce s dítětem nedostaví v řádném ani náhradním termínu, ředitelka školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, které musí neprodleně nastoupit do MŠ i v případě, kdy se rodič proti ukončení odvolá.

 

VZDĚLÁVACÍ  OBSAH

Vzdělávání v MŠ Zvoneček probíhá na základě nabídky integrovaných bloků. Integrované bloky zasahují do všech vzdělávacích oblastí – biologické, psychologické, interpersonální, sociálně kulturní a environmentální. Zaměření integrovaných bloků vychází z přirozených potřeb a zájmů dítěte. Jejich obsah je dětem srozumitelný, užitečný a prakticky využitelný. Integrované bloky slouží učiteli jako východisko pro přípravu vlastní vzdělávací nabídky, kterou plánuje v rámci tvorby Třídního vzdělávacího programu obvykle v týdenním plánu vzdělávací činnosti. Učitelky na jednotlivých třídách usilují o návaznost a prolínání plánů plynule jeden do druhého.

Vzdělávací obsah tohoto ŠVP je rozdělen do 5 integrovaných bloků, které charakterizují barvy ročních období a souvisí s kulturními tradicemi. Jsou společné pro celou MŠ, učitelky se je pokusí realizovat v cyklu tří let. Časový plán jednotlivých integrovaných bloků je pouze orientační. Vzdělávací obsah je možné přizpůsobit aktuálním možnostem a potřebám třídy a výsledkům evaluace a hodnocení dětí. Bloky jsou společné pro všechny věkové skupiny, učitelky je přizpůsobí potřebám třídy či jedince. Dílčí témata nejsou zcela konkrétní, aby pedagogy příliš neomezovala, nesvazovala a dala jim prostor pro vlastní plánování a realizaci.

Vypracovaný plán vzdělávací činnosti učitelka vždy v pondělí vyvěsí do šatny třídy, aby rodiče měli přehled o aktuálním obsahu vzdělávání. Plány vzdělávací činnosti nejsou závazné, učitelka má možnost flexibilně reagovat na aktuální podněty vycházející od dětí ve třídě a na momentální situaci. Na konci týdne vždy zhodnotí týdenní blok a založí do Třídního vzdělávacího programu.

 

Úplné znění ŠVP "Společně proběhnem barevným Zvonečkem" naleznete zde.