O našem školním vzdělávacím programu „Zdravě spolu“

Kdo jsme?

Mateřská škola Zvoneček je čtyřtřídní, jednotlivé třídy mají názvy zvířátek-Žabky,Berušky, Motýlci, Krtečci. Škola je pavilónového typu, každá třída má zvláštní vchod, připojen je hospodářský pavilon s kuchyní. Ve škole je zpravidla zapsáno 106 dětí, škola má kapacitu 120 dětí. Budova stojí v klidné části města na rozhraní čtvrtí Bukov, Všebořice a Skorotice. Děti jsou do mateřské školy přijímány na základě elektronického zápisu, který se uskutečňuje po dohodě se zřizovatelem podle kritérií, která jsou pro každý rok stanovena a veřejně zpřístupněna. Děti jsou zařazovány do tříd tak, aby v každé třídě vznikla heterogenní skupina dětí od 3- 7 let. Všechny třídy pracují formou programu Začít spolu a využívají tematické celky, zpracované v tomto programu. Každá třída vypracovává třídní vzdělávací program, který specifikuje užší vzdělávací cíle a strategii třídy.Jednotlivé třídy spolupracují úzce s rodiči na základě plánované spolupráce.

 

Kam směřujeme?

HLAVNÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE

  1. Vytvářet dětem prostředí s dostatkem podnětů získání samostatnosti, k vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k využívání informativních a komunikativních prostředků s důrazem na rozvoj řečových schopností, komunikativních dovedností a řečového projevu včetně seznamování se základy cizích jazyků
  2. Orientovat vzdělávání v MŠ Zvoneček tak, aby si děti osvojily základy klíčových kompetencí a získaly předpoklady pro celoživotní vzdělávání se schopností aktivně přistupovat k životu, ke k zdraví a zdravému životnímu stylu i životnímu prostředí.

DÍLČÍ CÍLE, NA KTERÉ SE ZAMÉŘÍME V JEDNOTLIVÝCH LETECH

Školní rok 2014/2015

POHYB, ZDRAVÍ, ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL a OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Školní rok 2015/2016

KULTIVACE ŘEČOVÉHO PROJEVU, VÝSLOVNOSTI, LÁSKY K JAZYKU A MLUVENÉMU SLOVU

Školní rok 2016/2017

KULTIVACE a POHODA VZTAHU MEZI DĚTMI, RESPEKTOVÁNÍ PRAVIDEL SOUŽITÍ LIDÍ, PREVENCE AGRESIVITY, ŠIKANY A NEŽÁDOUCÍCH JEVU

Školní rok 2017/2018

ZKOUMÁNÍ, BÁDÁNÍ A PÁTRÁNÍ. PROŽITKOVOU FORMOU SE DOZVÍDAT NOVÉ INFORMACE.

Jak na to?

Realizaci cílu zabezpečíme prostřednictvím aplikace programu Začít spolu, zařazováním prvků Zdravé mateřské školy a zdravého životního stylu do organizace vzdělávání v mateřské škole Zvoneček.
Základním dokumentem je Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.
Metodou vzdělávací práce v mateřské škole Zvoneček je alternativní vzdělávací program Začít spolu, který svým obsahem podporuje zásady a cíle RVPPV.
Dalším programem je Program pro zdravý životní styl, který sdružuje jak zásady výchovného působení ke zdraví a zdravému životnímu stylu tak i prvky Zdravé mateřské školy, program Prevence sociálně patologických jevů u dětí a program Seznamování se základy anglického jazyka a zásady spolupráce s Tandemem-koordinačním centrem česko-německých výměn
Dalšími doprovodnými programy, které využíváme v průběhu vzdělávací práce, jsou:

  • Jak si lépe porozumět v předškolním věku (plán na pomoc při odstraňování konfliktů a agresivity u dětí)
  • Ekologický projekt „Chceme čistou zemi, chceme zdravě žít“
  • Plán práce pro předškoláky
  • Prevence dětských úrazů
  • Preventivní jazykové chvilky
  • Metodický plán pro seznamování dětí s anglickým jazykem
  • Projekty a projektové dny

KDO NÁM POMŮŽE?

Spolupráce s rodiči dětí

Formy spolupráce s rodiči dětí vychází ze základních podmínek pro vzdělávání dětí, stanovených v RPPV a programu Začít spolu. Spolupráce funguje na základě partnerství, otevřenosti, vstřícnosti , oboustranné důvěry a ochotě spolupracovat. Při výchově dítěte má rodina primární a nezastupitelnou roli, proto je důležitá nabídka spoluúčasti rodiny při výchově v mateřské škole.
Tyto formy jsou: zapojení rodičů ve třídě v centrech aktivit,porady učitelek s rodiči, sponzoring a materiálni výpomoc,společná strategie při přípravě dětí na vstup do školy,pomoc při akcích pro děti,účast a pořádání společných akcí pro rodiče s dětmi a další formy

Spolupráce se ZŠ Vojnovičova, Pedagogicko-psychologickou poradnou, SPC, zřizovatelem a dalšími partnery

JAK TO DOKÁŽEME?

Mateřská škola Zvoneček má propracovaný systém vzdělávání dětí, jehož obsahem jsou podrobně vypracované tématické bloky s návrhem tematických celků, cílů a kompetencí. Součástí tohoto systému je i plán pro vzdělávání dětí se speciálními potřebami a dětí mimořádně nadaných.

NA CO BUDEME DÁVAT POZOR?

Zvláštní pozornost věnujeme bezpečnosti a ochraně zdraví dětí. Snažíme se předcházet rizikům, stanovuje zásady bezpečnosti dětí a bezpečnostní opatření při práci s dětmi v mateřské škole, při pobytu venku a při sportovních a jiných akcích a výletech.

JAK BUDEME STÁLE LEPŠÍ A LEPŠÍ?

Závěrečná část je věnována evaluaci a hodnocení naší práce tak, abychom mohli svoji práci neustále zlepšovat tak, aby byli v naší mateřské škole spokojeni děti,jejich rodiče a  celý kolektiv mateřské školy.