Povinně zveřejňované informace

1. Název
Mateřská škola Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 623/17, příspěvková organizace

2. Způsob založení
Zřizovací listina zde

3. Organizační struktura:
Mateřská škola se školní jídelnou.
Počet tříd: 4
Počet dětí: 91
Počet zaměstnanců: 18

4. Kontaktní spojení
Kontaktní poštovní adresa: Školní 623/17, 400 01 Ústí nad Labem
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Školní 623/17, 400 01 Ústí nad Labem
Úřední hodiny: každý den od 10 - 12 hodin v ředitelně školy
Telefonní čísla: +420 472 743 187, 602 426 864
Datová schránka: c7kr7c4
Adresa internetové stránky: https://www.mszvonecek.cz/
Adresa e-podatelny: reditelna@mszvonecek.cz
Další elektronické adresy: jidelna@mszvonecek.cz

5. Bankovní spojení
ČSOB 154526494/0300

6. IČO: 44 555 261

7. DIČ: CZ 44 555 261

8. Dokumenty
8.1. Informační memorandum MŠ Zvoneček naleznete zde
8.2 Školní vzdělávací program „Rosteme splolu ve Zvonečkovém stromu“ k nahlédnutí zde.
8.3 Školní řád k nahlédnutí zde
8.4 Organizační řád k nahlédnutí zde
8.5 Provozní řád školní jídelny k nahlédnutí zde

8.4 Schválený rozpočet školy
Návrh střednědobého výhledu na roky 2021 a 2022
Návrh rozpočtu na rok 2021
Návrh střednědobého výhledu na roky 2022-2023
Návrh rozpočtu na rok 2022
Návrh střednědobého výhledu na roky 2023-2024
Návrh rozpočtu na rok 2023
Návrh střednědobého výhledu na roky 2024-2025
Návrh rozpočtu 2024
Návrh střednědobého výhledu na roky 2025-2026
Očekávané plnění rozpočtu v roce 2023

9. Žádosti o informace
Informace lze získat ústně či písemně na adrese: MŠ Zvoneček, Školní 623,40001 Ústí nad Labem nebo elektronicky na adrese reditelna@mszvonecek.cz

10. Příjem žádostí a dalších podání
10.1 Žádosti a stížnosti, návrhy a podněty lze podávat elektronicky na adresu: reditelna@mszvonecek.cz nebo písemně na výše uvedenou adresu.
10.2 Oznamovací systém Nenech to být - ochrana oznamovatelů

11. Opravné prostředky
Opravné prostředky naleznete zde

12. Formuláře
Formulář Žádosti o poskytnutí informace naleznete zde
Formulář Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti naleznete zde

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
Popisy postupů neexistují.

14. Předpisy
14.1 Nejdůležitější používané předpisy:
Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon
Vyhláška č. 14/2005 Sb.  o předškolním vzdělávání
Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenvi úrazů dětí, žáků a studentů
Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Zákon č.250/2000 Sb. zákon o rozpočtových pravidlech
Zákon č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím,
č. 500/2004 Sb., správní řád
Směrnice č.13/2007 Svobodný přístup k informacím a jejich ochrana. Celé znění směrnice naleznete zde

14.2 Vydané právní předpisy
Neexistují

15. Úhrady za poskytování informací
15.1 Sazebník úhrad naleznete ve Směrnici č.13/2007 Svobodný přístup k informacím- viz výše

16. Licenční smlouvy
Neexistují.

17. Výroční zpráva podle zákona č.106/1999Sb.
 Zde - rok 2019.
Rok 2020
Rok 2021
Rok 2022
Rok 2023